Drift og vedlikehold er et fagområde som har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene.

Med drift menes oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding/brøyting og tiltak for å bedre friksjonen.

Vedlikehold betyr innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv, slik som å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Statens vegvesen har ansvaret for driften og vedlikeholdet av riksvegnettet. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud. Det er særlig viktig at driftskompetanse videreutvikles i samarbeid med bransjen. Kompetanseutvikling, forskning og utvikling innen fagfeltet blir derfor vektlagt.