Statens vegvesen har ansvar for organisering av arbeidet med utførelse av drift og vedlikehold på riksvegnettet.

Arbeidet utsettes på anbud i femårskontrakter og utføres av entreprenører. Kontraktene utføres etter en felles mal utarbeidet av Statens vegvesen Drift og vedlikehold. Etter omorganiseringen 1. januar 2020 er ansvaret for riksvegene og fylkesvegene fordelt mellom Statens vegvesen og de nye fylkeskommunene. Statens vegvesen har ansvaret for riksvegkontraktene og fylkeskommunene for sine fylkesvegkontrakter. I en overgangsperiode vil det være noen videreførte felleskontrakter som styres av Statens vegvesen og fylkeskommunene i fellesskap, men ansvaret for riksvegene og fylkesvegene er også her fordelt.

Statens vegvesen arbeider også med forskning og utvikling (FoU) og kompetansebygging, og formidler dette i form av rapporter, lærebøker og kurs/konferanser.