Statens vegvesens håndbok R610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger» er delt inn i fem såkalte vinterdriftsklasser fra A til E, men for riksvegene brukes bare klasse A–D.

De viktigste og mest trafikkerte vegene er i driftsklasse A og B. For veger med driftsklasse A og B er det et mål at vegbanen skal være fri for snø og is i perioder uten snønedbør. På veger med driftsklasse A og B benyttes salt som hjelpemiddel i vinterdriften i tillegg til brøyting gjennom hele vinteren.

På veger i driftsklasse C, D og E kan salt benyttes under forhold hvor salt gir særlig god effekt og hvor strøing med sand har liten effekt. Dette vil typisk være ved såkalte overgangsperioder der hvor temperaturen veksler rundt 0 °C. På disse vegene kan salt benyttes saltet til anti-ising eller de-ising i slike overgangsperioder, men salt skal ikke benyttes for anti-kompaktering, altså før og under snøvær.