Da saltvann er tyngre enn ferskvann kan saltholdig vann synke mot bunnen av innsjøer og legge seg som et saltvannslag under ferskvannet. Hvis vannet blir stående slik lenge vil oksygenet brukes opp, og det kan dannes svovel- og metangasser. Hvis det stillestående, salte bunnvannet utgjør en stor del av innsjøens totale vannmengde vil det kunne bli et alvorlig miljøproblem for innsjøen.

Salt i små mengder er i utgangspunktet lite giftig for fisk, alger og vannplanter. Statens vegvesen følger med utviklingen i mange innsjøer langs det saltede vegnettet og vil sette i verk spesielle tiltak der en har en uakseptabel utvikling.