Vegsalt kan skade vegetasjonen langs vegen. Vanligvis viser skadene seg nær vegen (inntil 10-15 meter), ved spesielle forhold enda lenger bort fra vegen. Vegetasjonen skades enten ved at saltsprut legger seg på plantene, eller at salt oppløst i vann trekkes opp i plantene gjennom røttene. Vegetasjonen kan også skades ved at saltet kan endre forholdene i jordsmonnet rundt røttene. Omfanget av saltskader på vegetasjonen er sterkt avhengig av lokale jordbunns- og avrenningsforhold.