Retningslinjer til vinterdriften for riksveger er beskrevet i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, kapittel 9.

Håndboka R610 Standard for drift og vedlikehold (PDF) beskriver:

 • Krav i vinterberedskapsperiode
 • Brøyte/rydde-areal og objekter som krever tiltak
 • Krav avhengig av ÅDT (årsdøgntrafikk)
 • Krav avhengig av driftsperiode (før, under og etter værhendelse)
 • Vinterdriftsklasser for vegruter:
  • Vinterdriftsklasse A – DkA.
   Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt)
   Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg.
  • Vinterdriftsklasse B – DkB.
   Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom
   Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg.
  • Vinterdriftsklasse C – DkC.
   Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Krav til friksjon på hard snø/is er større enn 0,25
   I milde perioder brukes salt, mens det i kalde perioder med snø/isdekke brukes sand.
  • Vinterdriftsklasse D – DkD.
   Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,25
   Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke.
   Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim.
  • Vinterdriftsklasse E – DkE.
   Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,20.
   DkE skal ikke nyttes på riksveg.
   Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke.
   Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim.
 • Vinterdriftsklasser for gang-/sykkelveger:
  • Gang/sykkelveg vinterdriftsklasse GsA.
   Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt)
   Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg.
   Sand brukes dersom bar veg ikke kan oppnås ved salting. Da er kravet til friksjon større enn 0,3.
  • Gang/sykkelveg vinterdriftsklasse GsB.
   Godkjent føreforhold er hardt og jevnt snø/is-dekke.
   Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. Kravet til friksjon er større enn 0,3.