Du må søke Statens vegvesen om tillatelse til trasé og gravearbeid når du skal legge, flytte, reparere og fjerne kabler over, under og langs en riksvei.

I Statens vegvesens brosjyre om rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig vei finner du nyttig informasjon når du skal søke. Her fremgår det også hvilken dokumentasjon du skal legge ved søknaden.

Du må søke om tillatelse skriftlig og innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknaden om tillatelse skal du beskrive hvilke planer det er for arbeidet, og ta med nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal også inneholde navn på ledningseieren, på kontaktpersonen hos ledningseieren og på en eventuell utførende entreprenør.

Ledningseieren skal oppgi navn på en kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring, er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Kravene til arbeidsvarsling gjelder.

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan, skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes oss første hverdag etter at arbeidet er startet opp.

Hvis arbeidet berører brukonstruksjoner skal Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer legges ved søknaden.