For legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler over, under og langs riksveg samt graving skal det alltid sendes søknad til Statens vegvesen, både for trasé og gravearbeid.

For hjelp med søknaden, se Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg (PDF). Her fremgår det også hva slags dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør.

Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Krav til arbeidsvarsling gjelder. Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes oss første hverdag etter at arbeidet er startet opp.

Dersom arbeidet berører brukonstruksjoner skal Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer (PDF) vedlegges søknaden.