Orientering om håndbok V770 Modellgrunnlag.

Utvikling av håndboken: 

Arbeid med håndboken startet i 2010 etter noen innledende runder.
Mål: Redusere kostnadsdrivende feil i byggefasen

Følgende var tema for arbeidet med håndboken: 
- Arbeidsmetoder i prosjektering og bygging 
- Krav til dokumentasjon 
- Effektivisere byggefasen
- Færre feil og mer effektiv produksjon

BA-nettverket var faglig sparringspartner. Bjørvika-prosjektet og Ulven-Sinsen-prosjektet med Andreas Matras og Roar Granheim testet og utviklet nye arbeidsmetoder.

Arbeidsgruppen som utarbeidet første utgave bestod av:
- Entreprenørfirma (Skanska, AF-gruppen)
- Rådgiverfirma (Cowi, Norconsult)
- Landmålingsfirma (Scan Survey, Skanska)
- Programvareutviklere (Bever Control, Vianova systems)

Første utgave av håndboken kom i 2012, da het den 138 Modellgrunnlag. 
Håndboken ble sist revidert i 2015. 

Forsiden til håndbok V770.
Forsiden til håndbok V770. Foto: Thor Sigurd Thorsen

Videre utvikling av håndbok V770 Modellgrunnlag

Ledelsen i Statens vegvesen har besluttet å revidere og slå sammen håndbøkene V770 Modellgrunnlag og R700 Tegningsgrunnlag til en ny retningslinje. Unødvendige tegninger fjernes fra dokumentasjonen, og tegningseksempler tilpasses modellbasert prosjektering. Det blir obligatorisk å følge metodene beskrevet i ny retningslinje. Det betyr at 3D-modellering med utgangspunkt i kvalitetssikrede grunnlagsdata blir norm i alle veiprosjekter.

Statens vegvesen skal i tillegg satse på standardisering av informasjon i modellene, og det skal utvikles kurs og opplæringsmateriell i metodene. Arbeidet med ny håndbok og opplæringsmateriell starter i 2018. Arbeid med standardisering er allerede i gang gjennom INTERLINK-prosjektet og BA-nettverkets KMD-støttede UML-modelleringsprosjekt.

Kort innføring i V770-metoden:

1 Baser all utredning, planlegging og prosjektering på kvalitetssikrede grunnlagsdata   
- Grunnlagsdata beskriver eksisterende situasjon i prosjektområdet, se V770 kapittel 4-12.    
- Høydegrunnlagets nøyaktighet (skannings-, innmålings og andre registreringer som beskriver terrengoverflaten) er særlig viktig.     
- Alle objekter i veiprosjekter (veimodellen, VA-systemet, grunnboringer med mer) refereres til terrengoverflaten.       
- Feil i høydegrunnlaget gir feil i prosjekterte data.     

2 Beskriv eksisterende situasjon i 3D før utredning, planlegging eller prosjektering starter   
- Bruk kvalitetssikrede grunnlagsdata som utgangspunkt for å prosjektere grunnlagsmodeller.   
- Lag 3D-modeller som beskriver eksisterende terreng, arealbruk/markslag, vernesoner, konstruksjoner, infrastruktur under bakken osv
- Bruk grunnlagsmodeller som utgangspunkt for planlegging av ny situasjon for alle fag.

Illustrasjon av metoden.
Metoden i korte trekk. Foto: Thor Sigurd Thorsen

   3 Bygg veien to ganger    
- Det koster lite å gjøre endringer i den digitale modellen.   
- Å legge veien 20 cm lavere i terrenget eller flytte et skiltfundament en meter koster ingenting i en 3D-modell sammenlignet med i den fysiske verden.   
- Derfor lønner det seg å bygge veien som digital modell først, finne gode plangrep og luke bort feil.   
- Bygg deretter veien i den fysiske verden basert på data fra modellene. 

Illustrasjon av en digital modell og et problemområde,  og et bilde av den samme veien i virkeligheten.
Det lønner det seg å bygge en vei som digital modell først, finne gode plangrep og luke bort feil. Deretter kan man bygge veien i den fysiske verden basert på data fra modellene. Foto: Thor Sigurd Thorsen

  4 Bruk modelldata til å effektivisere planlegging og bygging   
- Legg modellene med konkurransegrunnlag i alle faser slik at tilbydere har best mulig informasjon til priskalkulasjon   
- Lag bilder, filmer, animasjoner og andre presentasjoner til bruk i kommunikasjon med publikum og beslutningstakere   
- Bruk modellene til å analysere støyforhold, flom-/skredfare, overvannshåndtering, landskapsbilde, tilpasning av linja for massebalanse osv.   
- Bruk modelldata som utgangspunkt for nye arbeidsformer, for eksempel samtidig prosjektering.   
- Legg til rette for at entreprenøren kan drive anlegget effektivt med gode maskinstyrings- og stikningsdata

Illustrasjon av bruk av modelldata.
Illustrasjon av bruk av modelldata. Foto: Thor Sigurd Thorsen

Se presentasjonene under for mer info om modellbaserte veiprosjekter. Eller les håndbok V770 Modellgrunnlag (PDF).

Håndbok V770 Modellgrunnlag

Håndbok V770 Modellgrunnlag beskriver hvordan 3D-modeller kan brukes i veiprosjekter, og stiller kvalitetskrav til grunnlagsdata, modeller og andre dokumentasjonstyper. Klikk overskriften for mer informasjon om håndboken.

Veiledning Utgitt
2015
2017
2017

Modellbaserte veiprosjekter