Maler og vedlegg til håndbok V770 Modellgrunnlag og R700 Tegningsgrunnlag kan lastes ned her.

Klikk her for å laste ned samtlige vedlegg som zip-fil, eller last ned enkeltvedlegg ved å klikke overskriftene til hvert vedlegg under.

Vedlegg 1:

Status: Revidert 2017.

Beskriver: 
- Forhold som må vurderes ved bestilling av flyskanning 
- Kort innføring i FKB (Felles Kartdatabase) og SOSI
- Kort innføring i koordinatreferansesystemene Euref 89 UTM og NTM
- Kort innføring i standardiserte utvekslingsformater

Vedlegg 2: Prosjektstruktur, lagring og arkivering
Status: Revidert 2017.

Beskriver:
- Prosjektstruktur (hvordan veiprosjekter etableres med ID, navn og hierarkisk organisering)
- Katalogstruktur for lagring og arkivering av dokumentasjon
- Dokumentasjonstyper som benyttes i veiprosjekter
- Opplysninger som skal knyttes til dokumentasjon (metadata)
- Informasjon om malen "Prosjektinformasjon" som kan benyttes til å holde oversikt over dokumentasjonen i et prosjekt
- Lagrings- og arkivsystemer som benyttes i Statens vegvesen
- Regler for arkivering av dokumentasjon og oversikt over roller og ansvar for arkivering

Vedlegg 3: Bestilling av grunnlagsdata
Status: Revidert 2015.
Sjekkliste som kan brukes ved bestilling og kvalitetskontroll av grunnlagsdata.

Innhold:
Regneark med tre faner: Forside, Bestillingsskjema og Sjekkliste for kontroll
Myntet på intern bestilling av grunnlagsdata fra prosjekt til geodatafagmiljøet i Statens vegvesen.

Vedlegg 4: Objektkodeliste
Last ned siste versjon    
Denne versjonen av objektkodelisten ble opprinnelig lagt ut 23.08.2018.
Den er oppdatert i forhold til versjonene av håndbok R761 og R762 Prosesskoden fra sommeren 2018.
Sist revidert i mars 2019: Fjernet noen komma og mellomrom fra objektnavn som ikke skulle være der.

Last ned forrige versjon revidert 2016 (Excel-dokument)
Denne versjonen samsvarer med prosesskoden fra 2015.

Innhold:
Regneark med tre faner: Prosjektinformasjon, Objektkodeliste og Veiledning.
Objektkodelisten gir oversikt over hvilke objekter som kan inngå i de ulike grunnlags- og fagmodellene, og danner dermed retningslinjer for hvordan informasjonen i modellene skal organiseres. I tillegg er det oversikt over type og plassering av stikningsgeometri samt objektnavn i NVDB og SOSI for en del av objektene.

Vedlegg 5: Rapportering av metadata ved innmålingsoppdrag
Status: Revidert 2015
Mal som kan benyttes ved rapportering av diverese opplysninger knyttet til landmålingsoppdrag.

Innhold:
Regneark med en fane, felt for opplysninger om type innmåling, feltarbeidet, beregninger og dokumentasjon.

Vedlegg 6: Begrepsforklaring
Status: Oppdatert 2017
Ord og utrykk som benyttes i håndbok V770.

Innhold:
Regneark med en fane, kolonner med "Begrep", "Definisjon" og "Synonym".

Vedlegg 7: Mal for katalogstruktur
Status: Oppdatert 2015.
Mal for katalogstruktur slik den er definert i vedlegg 2.

Innhold:
Kataloger med navn iht. vedlegg 2. I tillegg mal for prosjektinformasjon på regnearkformat.

Vedlegg 8: Sjekkliste for levering av modeller
Status: Oppdatert 2015
En noe utdatert sjekkliste som kan benyttes ved levering av modelldata.

Innhold:
Tekstdokument med en side og kolonner for beskrivelse av modelleveransene.

Vedlegg 9 Mal for prosjektinformasjon
Status: Oppdatert 2015
Mal for prosjektinformasjon som beskrevet i vedlegg 2. Samme mal finnes også i mal for katalogstruktur.

Innhold
Egne regneark for hovedprosjekt og delprosjekt, samt regneark for hver av prosjektfasene
utredning, oversiktsplan, reguleringsplan, konkurransegrunnlag og bygging. Regnearkene inneholder oversiktslister for dokumentasjonstypene som kan være aktuelle i hver prosjektfase.

Vedlegg 10 Mal for lagstruktur

Last ned malfiler basert på objektkodelisten fra 2018

Last ned malfiler basert på objektkodelisten fra 2016 (ZIP)

Innhold:
DXF-filer og DWT-filer (kun 2018) med objektnavn sortert på grunnlagsmodeller og fagmodeller iht. objektkodelisten (vedlegg 4). 

Vedlegg til håndbok R700 Tegningsgrunnlag

Tittelfelt til bruk i tegninger:

Tittelfelt med editerbar tekst
Tittelfelt med editerbar tekst

Tittelfeltet inneholder fem lag: 
tit_tekst_editerbar: Editerbar tekst for alle felt bortsett fra revisjonsfelt og konstruksjonsfelt
tit_tekst_editerbar_konstruksjoner: Editerbar tekst for godkjenning av konstruksjoner
tit_tekst_editerbar_rev 1: Editerbar tekst for revisjoner linje 1
tit_tekst_editerbar_rev 2: Editerbar tekst for revisjoner linje 2
tit_tekst_lede_rammer: Rammer og ledetekst

Tekst er satt inn som «block». For å fylle inn/endre tekst må du først slå på det aktuelle laget teksten ligger på. Lagene «tit_tekst_editerbar» og tit_tekst_lede_rammer er slått på i dwg-filen, tekst for de øvrige feltene blir først synlig når du slår på lagene. Ledetekst skal ikke endres.

Du finner utfyllende veiledning i dokumentet "Statens vegvesens tittelfelt.pdf" som ligger i zip-filen med tittelfeltet.

Forside til tegningshefte:

Forside med editerbar tekst
Forside med editerbar tekst


Tekst redigeres ved å dobbeltklikke en tekst, for eksempel "Hovedprosjekt".
Rammen til høyre er en "viewport". Kart og tekst/symboler tilhørende kartet plasseres i modelspace. I paperspace dobbeltklikker du "viewporten" og zoomer inn riktig utsnitt.