Dette er en kort innføring i hvordan modellbasert dokumentasjon bestilles i ulike faser av et veiprosjekt.

Konkurransegrunnlag for modellbaserte veiprosjekter

Maler for konkurransegrunnlag bygger på norsk standard, og alle malene skal på sikt inngå i håndbok R763 Konkurransegrunnlag. Ikke alle malene er oppdatert i forhold til modellbasert arbeidsmetodikk. På denne siden finner du en generell mal du kan benytte ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag for modellbaserte veiprosjekter. I tillegg gis generelle råd om hvordan konkurransegrunnlag for modellbaserte veiprosjekter bør utformes.

Konkurransegrunnlag er delt i kapitler: A-E. For å bestille modellbasert gjennomføring av en prosjektfase må kapittel A, C og D vurderes spesielt:

  • A Dokumentliste: Det må være referanse til håndbok V770 Modellgrunnlag med vedlegg i dokumentoversikten.
  • C Spesielle kontraktbestemmelser: Her skal det stå generelle krav til dokumentasjonen som skal leveres.
  • D Beskrivende del: Her beskrives veiprosjektet, oppdraget og hvilken dokumentasjon som skal utarbeides og leveres.

Last ned mal for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester basert på NS 8401, og ta utgangspunkt i den når du skal utarbeide modellbaserte konkurransegrunnlag. 

Se spesielt følgende kapitler:
A1: Dokumentliste
C2: Spesielle kontraktbestemmelser
D1: Beskrivelse av veiprosjektet
D2: Beskrivelse av oppdraget
D3: Dokumentasjon som skal utarbeides og leveres i oppdraget

Innholdet i malen må tilpasses kontraktsform og prosjektfase (konseptvalgutredning (kvu), fylkes-/kommunedelplan, reguleringsplan, konkurransegrunnlag for entreprise, bygging).

Oversikt over konktraktsmaler

Rådgivingskontrakter:
Gjelder f. eks utredninger, planlegging, prosjektering eller oppfølging i byggefasen.
Basert på norsk standard NS 8401 og NS 8402.

Utførelsesentreprise: 
Gjelder bygging av veianlegg basert på prosjektert grunnlag levert av Statens vegvesen.
Basert på norsk standard NS 8405 og NS 8406.
Malen er utdatert og skal revideres i 2018.

Totalentreprise/OPS:
Gjelder bygging av veianlegg basert på prosjektert grunnlag levert av Statens vegvesen.
Basert på norsk standard NS 8407.
Det utarbeides mal i 2018.

Standardisert bestilling av dokumentasjon

I prosjektfasene frem til byggefasen er dokumentasjon stort sett det eneste produktet av Statens vegvesens investeringer.
For prosjektfasen bygging er produktene utført veiprosjekt (fysiske objekter) og dokumentasjon av hva som er utført.

For at Statens vegvesen skal kunne følge opp kvaliteten på dokumentasjon og utført veiprosjekt må det stilles tydelige krav til dokumentasjonens innhold og kvalitet i konkurransegrunnlaget. Bestillingen skal gjøre det enkelt for utførende å forstå hva som skal leveres når og hvilke kvalitetskrav som gjelder for leveransen. Samtidig skal det være enkelt for oppdragsgiver å verifisere at dokumentasjon og utførelse er i henhold til kvalitetskrav gitt i kontrakten.

Ved å henvise til dokumentasjonstyper definert i håndbok V770 Modellgrunnlag i konkurransegrunnlaget får man et felles utgangspunkt for dokumentasjonsleveransene. Eventuelle avvik eller tillegg til krav i V770 Modellgrunnlag må spesifiseres når konkurransegrunnlaget utarbeides. Følgende dokumentasjonstyper er definert i håndbok V770 Modellgrunnlag:

Kap Dokumentasjonstype Beskrivelse
4 Grunnlagsdata Dokumenterer eksisterende situasjon på et bestemt tidspunkt
5 Fastmerker og byggeplassnett Fastmerker benyttes som utgangspunkt for innmåling/stikning med mer
6 Høydegrunnlag for Innmålingsdata (fra skanning, landmåling med mer) om terrengoverflaten
7 Installasjoner i grunnen Infrastruktur og konstruksjoner helt eller delvis under terrengoverflaten
8 Tematiske geodata Data fra FKB (Felles Kartdatabase, Statens kartverk)
9 Lag i grunnen Registreringer av lagdelingen under terrengoverflaten ned til fast fjell
10 Grunnlagsdata for tunneler Grunnlagsdata som benyttes ved rehabilitering av tunneler
11 Dokumentasjon fra tidligere All relevant dokumentasjon fra foregående faser
12 Planer fra andre tiltakshavere Planer fra andre tiltakshavere som har relevans for prosjektet
     
13 Modeller Dokumenterer eksisterende og planlagt situasjon prosjektert i 3D
14 Grunnlagsmodeller Beskriver eksisterende situasjon
15 Fagmodeller Beskriver planlagt situasjon
16 Tverrfaglige modeller Planlagt situasjon satt inn i eksisterende situasjon - framtidig situasjon
17 Presentasjonsmodeller Bearbeidet presentasjon av framtidig situasjon
     
18 Resultatdata Diverse dokumentasjonstyper som oppstår som resultat av
18,1 Stiknings- og maskinstyringsdata Benyttes til å sette ut markeringer i terrenget eller til å styre maskiner
18,2 Data til NVDB Benyttes til å oppdatere NVDB med nye objekter og egenskapsdata
18,3 Data til FKB Benyttes til å oppdatere FKB med nye objekter og egenskapsdata
18,4 Tegninger Statiske øyeblikksbilder av eksisterende, planlagt eller ny situasjon
18,5 Prosjektert tegningsgrunnlag Danner grunnlag for tegningsproduksjon
18,6 Manipulerte bilder Bilder rendret fra modell, eller objekter fra modeller manipulert inn i foto
18,7 Interaktive prosjektpresentasjoner Ulike metoder for å presentere veiprosjekter på internett
18,8 Film og animasjoner basert på Film og animasjoner utarbeidet med utgangspunkt i modeller
18,9 Dokumenter Datafiler med tekst, bilder og annen informasjon
18,1 Foto og video (ikke manipulert)  
     
20 Entrepenørens dokumentasjon  
20.1 Innmålingsdata Dokumenterer entrepenørens utførelse, mengder eller endringer
20.2 Egenskapsdata Egenskapsdata til objekter som entrepenøren skal registrere

Tips til utforming av konkurransegrunnlag for modellbaserte veiprosjekter

Generelt

- Les igjennom standardene malene er bygd på før du utarbeider konkurransegrunnlag
- Ikke gjenta tekst som allerede står i norsk standard, men utdyp og detaljer kravene ved behov
- Ta alltid utgangspunkt i siste versjon av maler for konkurransegrunnlag.
- Ikke gjenta samme krav eller bestilling flere steder i konkurransegrunnlaget
- Henvis til krav i håndbøker istedenfor å skrive kravene på nytt i konkurransegrunnlaget
- Ikke finn opp nye begrepet, bruk begreper som er definert i håndbøkene
- Prøv å skrive kort og konsist
- Ikke still krav til hvilken programvare som skal benyttes av utførende (f. eks Autocad eller Excel).
- Ikke still krav om at dokumentasjon skal leveres på eide formater som krever en spesiell programvare, f. eks DWG (krever Autocad)  eller XLSX (krever Microsoft Excel)

Dokumentasjon

Grunnlagsdata:
Sørg for at relevante og kvalitetssikrede grunnlagsdata vedlegges konkurransegrunnlag.
Kvalitetssikring av eksisterende grunnlagsdata og registrering av nye grunnlagsdata skal normalt gjennomføres i egne oppdrag, ikke som del av utredning, planlegging, prosjektering eller bygging.
Planlegg slik at nødvendige registrering og bearbeiding av grunnlagsdata blir gjort før konkurransegrunnlag skal sendes ut.
Legg særlig vekt på at høydegrunnlag for terrengoverflatemodell holder høy kvalitet.
Relevant dokumentasjon fra foregående prosjektfaser (planer, modeller, tegninger osv) skal også vedlegges konkurransegrunnlag.

Grunnlagsmodeller:
Grunnlagsdata kommer fra ulike kilder, har ulik kvalitet og ulik geometribeskrivelse.
For å gi planleggingsarbeidet et godt utgangspunkt bør relevante grunnlagsdata samles i en (eller flere) felles grunnlagsmodeller,
der geometrien modelleres i 3D med sikker eller antatt geometrisk beskrivelse og i samme koordinatreferansesystem.
Sørg alltid for at terrengoverflatemodell blir utarbeidet med rett kvalitet og at den vedlegges konkurransegrunnlaget.

Fagmodeller:
Det er definert 18 fagmodeller i V770 Modellgrunnlag. Det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvilke fagmodeller som er aktuelle å bestille, og krav til innhold og kvalitet vil variere med prosjektfasene.

Tverrfaglige modeller:
Brukes til tverrfaglig koordinering og kvalitetskontroll, og til presentasjoner for oppdragsgiver, beslutningstakere og publikum. Bestill alltid tverrfaglig modell, sørg for at det er mulig å se innholdet i den med gratis web-baserte eller nedlastbare innsynsverktøy. 

Presentasjonsmodeller:
En forfinet modell som kan presenteres direkte, eller som kan danne utgangspunkt for animasjoner, film, bilder mm.
Det kan være tid- og kostnadskrevende å lage presentasjonsmodeller med høy kvalitet. Det er angitt tre kvalitetskategorier i HB V770. Vurder om det er behov for presentasjonsmodell i prosjektet, og tilpass bestillingen til formålet med presentasjonen.

Resultatdata:
Ulike typer dokumentasjon som kan produseres med utgangspunkt i data fra grunnlagsmodeller og fagmodeller. Vent med produksjon av resultatdata til den modellbaserte prosjekteringen har nådd et kvalitetsnivå som tilsier at det ikke blir flere arbeidskrevende endringer. Det er dårlig økonomi å utføre endringsarbeid på flere datasett samtidig (f. eks både på modeller, tegninger, beskrivelse, stikningsdata, data til NVDB osv). Produser modellene først, produser deretter resultatdata med utgangspunkt i modellene.

Tegninger:
Tegninger anses som resultatdata i modellbasert prosjektering. Ikke bestill fullt tegningshefte hvis prosjektet er modellbasert. Vurder hvilke tegninger det er behov for og hvilken informasjon det er behov for på hver tegning. Tillat avvik fra R700 Tegningsgrunnlag sine tegningseksempler, de er utarbeidet i en tid før modellbasert prosjektering ble vanlig. Koordinattabeller på tegning er f. eks overflødig hvis det finnes 3D-modeller som kan eksporteres som stiknings- og maskinstyringsdata.

Modellbaserte veiprosjekter