Håndbok R700 Tegningsgrunnlag er retningslinjer som omhandler hvordan tekniske tegninger skal utarbeides. Håndboken gir krav og anbefalinger til innhold og presentasjon av de ulike tegningstypene. Håndbok R700 Tegningsgrunnlag erstatter håndbok 139 Byggeplaner fra 1990 og Håndbok 121 Detaljplaner fra 1985.

Det arbeides med en revisjon av håndboken for tilpasning til håndbok V770.

Bruk de senest oppdaterte malene for utforming av tittelfelt o.l., se vedlagte lenker nedenfor.

Prosjektering