Kort innføring i hvordan modellbasert dokumentasjon bestilles i ulike faser av et vegprosjekt.

Konkurransegrunnlag for modellbaserte vegprosjekter

Maler for konkurransegrunnlag bygger på norsk standard og alle malene skal på sikt inngå i håndbok R763 Konkurransegrunnlag. Ikke alle malene oppdatert i forhold til modellbasert arbeidsmetodikk. På denne siden finner du en generell mal som kan benyttes ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag for modellbaserte vegprosjekter. I tillegg gis generelle råd om hvordan konkurransegrunnlag for modellbaserte vegprosjekter bør utformes.

Konkurransegrunnlag er delt i kapitler: A-E. For å bestille modellbasert gjennomføring av en prosjektfase må kapittel A, C og D vurderes spesielt:

  • A Dokumentliste: Det må være referanse til håndbok V770 Modellgrunnlag med vedlegg i dokumentoversikten.
  • C Spesielle kontraktbestemmelser: Her skal det stå generelle krav til dokumentasjonen som skal leveres.
  • D Beskrivende del: Her beskrives vegprosjektet, oppdraget og hvilken dokumentasjon som skal utarbeides og leveres.

Last ned mal for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester basert på NS 8401, og ta utgangspunkt i den når du skal utarbeide modellbaserte konkurransegrunnlag. 

Se spesielt følgende kapitler:
A1: Dokumentliste
C2: Spesielle kontraktbestemmelser
D1: Beskrivelse av vegprosjektet
D2: Beskrivelse av oppdraget
D3: Dokumentasjon som skal utarbeides og leveres i oppdraget

Innholdet i malen må tilpasses kontraktsform og prosjektfase (konseptvalgutredning (kvu), fylkes-/kommunedelplan, reguleringsplan, konkurransegrunnlag for entreprise, bygging).

Oversikt over konktraktsmaler

Rådgivingskontrakter:
Gjelder f. eks utredninger, planlegging, prosjektering eller oppfølging i byggefasen.
Basert på norsk standard NS 8401 og NS 8402.

Utførelsesentreprise: 
Gjelder bygging av veganlegg basert på prosjektert grunnlag levert av Statens vegvesen.
Basert på norsk standard NS 8405 og NS 8406.
Malen er utdatert og skal revideres i 2018.

Totalentreprise/OPS:
Gjelder bygging av veganlegg basert på prosjektert grunnlag levert av Statens vegvesen.
Basert på norsk standard NS 8407.
Det utarbeides mal i 2018.

Standardisert bestilling av dokumentasjon

I prosjektfasene frem til byggefasen er dokumentasjon stort sett det eneste produktet av Statens vegvesens investeringer.
For prosjektfasen bygging er produktene utført vegprosjekt (fysiske objekter) og dokumentasjon av hva som er utført.

For at Statens vegvesen skal kunne følge opp kvaliteten på dokumentasjon og utført vegprosjekt må det stilles tydelige krav til dokumentasjonens innhold og kvalitet i konkurransegrunnlaget. Bestillingen skal gjøre det enkelt for utførende å forstå hva som skal leveres når og hvilke kvalitetskrav som gjelder for leveransen. Samtidig skal det være enkelt for oppdragsgiver å verifisere at dokumentasjon og utførelse er i henhold til kvalitetskrav gitt i kontrakten.

Ved å henvise til dokumentasjonstyper definert i håndbok V770 Modellgrunnlag i konkurransegrunnlaget får man et felles utgangspunkt for dokumentasjonsleveransene. Eventuelle avvik eller tillegg til krav i V770 Modellgrunnlag må spesifiseres når konkurransegrunnlaget utarbeides. Følgende dokumentasjonstyper er definert i håndbok V770 Modellgrunnlag:

Tips til utforming av konkurransegrunnlag for modellbaserte vegprosjekter

Generelt

- Les igjennom standardene malene er bygd på før du utarbeider konkurransegrunnlag
- Ikke gjenta tekst som allerede står i norsk standard, men utdyp og detaljer kravene ved behov
- Ta alltid utgangspunkt i siste versjon av maler for konkurransegrunnlag.
- Ikke gjenta samme krav eller bestilling flere steder i konkurransegrunnlaget
- Henvis til krav i håndbøker istedenfor å skrive kravene på nytt i konkurransegrunnlaget
- Ikke finn opp nye begrepet, bruk begreper som er definert i håndbøkene
- Prøv å skrive kort og konsist
- Ikke still krav til hvilken programvare som skal benyttes av utførende (f. eks Autocad eller Excel).
- Ikke still krav om at dokumentasjon skal leveres på eide formater som krever en spesiell programvare, f. eks DWG (krever Autocad)  eller XLSX (krever Microsoft Excel)

Dokumentasjon

Grunnlagsdata:
Sørg for at relevante og kvalitetssikrede grunnlagsdata vedlegges konkurransegrunnlag.
Kvalitetssikring av eksisterende grunnlagsdata og registrering av nye grunnlagsdata skal normalt gjennomføres i egne oppdrag, ikke som del av utredning, planlegging, prosjektering eller bygging.
Planlegg slik at nødvendige registrering og bearbeiding av grunnlagsdata blir gjort før konkurransegrunnlag skal sendes ut.
Legg særlig vekt på at høydegrunnlag for terrengoverflatemodell holder høy kvalitet.
Relevant dokumentasjon fra foregående prosjektfaser (planer, modeller, tegninger osv) skal også vedlegges konkurransegrunnlag.

Grunnlagsmodeller:
Grunnlagsdata kommer fra ulike kilder, har ulik kvalitet og ulik geometribeskrivelse.
For å gi planleggingsarbeidet et godt utgangspunkt bør relevante grunnlagsdata samles i en (eller flere) felles grunnlagsmodeller,
der geometrien modelleres i 3D med sikker eller antatt geometrisk beskrivelse og i samme koordinatreferansesystem.
Sørg alltid for at terrengoverflatemodell blir utarbeidet med rett kvalitet og at den vedlegges konkurransegrunnlaget.

Fagmodeller:
Det er definert 18 fagmodeller i V770 Modellgrunnlag. Det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvilke fagmodeller som er aktuelle å bestille, og krav til innhold og kvalitet vil variere med prosjektfasene.

Tverrfaglige modeller:
Brukes til tverrfaglig koordinering og kvalitetskontroll, og til presentasjoner for oppdragsgiver, beslutningstakere og publikum. Bestill alltid tverrfaglig modell, sørg for at det er mulig å se innholdet i den med gratis web-baserte eller nedlastbare innsynsverktøy. 

Presentasjonsmodeller:
En forfinet modell som kan presenteres direkte, eller som kan danne utgangspunkt for animasjoner, film, bilder mm.
Det kan være tid- og kostnadskrevende å lage presentasjonsmodeller med høy kvalitet. Det er angitt tre kvalitetskategorier i HB V770. Vurder om det er behov for presentasjonsmodell i prosjektet, og tilpass bestillingen til formålet med presentasjonen.

Resultatdata:
Ulike typer dokumentasjon som kan produseres med utgangspunkt i data fra grunnlagsmodeller og fagmodeller. Vent med produksjon av resultatdata til den modellbaserte prosjekteringen har nådd et kvalitetsnivå som tilsier at det ikke blir flere arbeidskrevende endringer. Det er dårlig økonomi å utføre endringsarbeid på flere datasett samtidig (f. eks både på modeller, tegninger, beskrivelse, stikningsdata, data til NVDB osv). Produser modellene først, produser deretter resultatdata med utgangspunkt i modellene.

Tegninger:
Tegninger anses som resultatdata i modellbasert prosjektering. Ikke bestill fullt tegningshefte hvis prosjektet er modellbasert. Vurder hvilke tegninger det er behov for og hvilken informasjon det er behov for på hver tegning. Tillat avvik fra R700 Tegningsgrunnlag sine tegningseksempler, de er utarbeidet i en tid før modellbasert prosjektering ble vanlig. Koordinattabeller på tegning er f. eks overflødig hvis det finnes 3D-modeller som kan eksporteres som stiknings- og maskinstyringsdata.

 

 

 

 

 

Modellbaserte vegprosjekter