Nasjonale førerkortklasser fra andre land gjelder ikke i Norge.

Tunge klasser er som regel gyldig i fem år fra du tok fast bopel i Norge, med mindre førerkortets utløpsdato er tidligere eller du har en annen gyldighet fordi du faller inn under overgangsreglene.

Hvilke eldre førerkort som er gyldig for kjøring, kan du lese i tredje førerkortdirektiv og ekvivalensvedtaket, eller se en oversikt over her.

EU/EØS-førerkort utstedt etter innbytte fra et land utenfor EU/EØS-området

Slike førerkort behandles som hovedregel etter reglene som gjelder for det landet de opprinnelig er utstedt i, og kan benyttes i Norge i inntil tre måneder. Dersom du tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og har et EU/EØS-førerkort utstedt før denne datoen, kan du bruke førerkortet som et vanlig EU/EØS-førerkort. Det samme gjelder dersom du har hatt gyldig førerrett fra ett eller flere EU/EØS-land i minst 10 år sammenhengende før du tok fast bopel i Norge.

Førerkort utstedt i strid med kravet til fast bopel eller studieopphold

Førerkort kan i utgangspunktet bare utstedes av land hvor du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier. Er førerkortet ditt utstedt i et land du ikke har fast bopel eller studieopphold, kan det være at førerkortet ikke er gyldig for kjøring i Norge.

Fremgår det av informasjon på førerkortet, eller informasjon fra utstederstaten, at vilkårene for utstedelse ikke var oppfylt på utstedelsestidspunktet, kan Statens vegvesen starte undersøkelser for å avgjøre om førerkortet er gyldig for kjøring i Norge.