Din førerrett må være fullverdig

For at du skal få byttet inn ditt utenlandske førerkort må førerretten være fullverdig ved utreise fra utstederlandet. Det betyr at ditt utenlandske førerkort må omfatte de samme rettighetene som en norsk førerrett i tilsvarende klasse gir. Du kan for eksempel ikke ha begrensninger knyttet til når eller hvor du kan kjøre, eller hvem som kan være passasjerer i bilen. Førerkortet kan ikke ha begrensninger i forhold til utvidelse til andre klasser. Det kan heller ikke gjenstå noe opplæring eller prøver i utstederlandet.

Vær oppmerksom på at mange land, blant annet stater i USA og Canada, har trinnvis erverv av førerkort. For eksempel «Provisional Drivers License», som utstedes i mange amerikanske stater, inneholder ofte begrensninger som ikke gjenspeiler rettighetene et norsk førerkort i tilsvarende klasse gir. Har førerkortet slike begrensninger, og begrensningene ikke var opphørt ved utreise fra utstederlandet, kan det ikke byttes inn i norsk førerkort.

Dersom ditt førerkort har begrensninger som ikke tilsvarer rettighetene i tilsvarende norske førerkortklasser, men du likevel mener at du hadde en fullverdig førerrett ved utreise fra utstederlandet, må du ha en skriftlig, stemplet og signert bekreftelse fra førerkortmyndighetene i landet som har utstedt førerkortet. Dokumentet må inneholde ditt fulle navn og førerkortnummer og gi individuell bekreftelse på at du har fullverdig førerrett ved utreisen fra utstederlandet.

Din førerrett må være gyldig

Du må ha gyldig utenlandsk førerkort når du søker om innbytte i Norge. Dersom gyldigheten er utløpt, trenger du en bekreftelse fra landet som har utstedt førerkortet ditt på at du fremdeles har gyldig førerrett i det landet. Dokumentet med bekreftelse må være individuelt, skriftlig, signert og stemplet av førerkortmyndighet i utstederlandet.

Du må dokumentere studieopphold

Dersom du har fast bopel i Norge og tok førerkortet under et midlertidig studieopphold i utlandet, må du dokumentere at du studerte i utstederlandet i minst seks måneder sammenhengende i perioden da du tok førerkortet. Du må dokumentere studieoppholdet med startdato og sluttdato. Slik dokumentasjon kan for eksempel være en bekreftelse fra skolen eller universitetet ditt i utstederlandet eller i Norge. Det er ikke tilstrekkelig med et tilbud om studieplass eller vitnemål/karakterutskrift som ikke viser start og sluttdato.

Fristen for innbytte begynner å løpe fra den datoen du kom tilbake til Norge. Du må derfor dokumentere datoen for hjemreise til Norge. Dette gjør du ved å legge fram kopi av returbilletten til Norge.

 

Slik bytter du inn ditt utenlandske førerkort.