Dagens fylkesveg 49 (tidlegare fv. 7) gjennom Tokagjelet er svært skredutsett, og det skal byggast ny veg i tunnel for å løyse skredproblematikken. Gjennom kommunedelplanen skal traséen til denne tunnelen avgjerast. 

Hordaland fylkeskommune ynskjer at utbygginga tek til i 2021, ref. fylkeskommunen sitt investeringsprogram for fylkesvegnettet (hordaland.no)