De to etatene har sammen kommet fram til en anbefalt trasé som gjør det mulig med samordnet utbygging av dobbeltsporet jernbane og ny E16 på strekningen fra Kroksund til Hønefoss. Som en del av silingsarbeidet er det gjennomført en felles arbeidsprosess med berørte fagdirektorater. Sammen med Jernbaneverket og Statens vegvesen har disse bidratt med vurderinger av miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak. Anbefalingen leveres nå til Samferdselsdepartementet.

Vil støtte byutvikling i Hønefoss.

Den nye E16 skal føres fram til dagens kryss mellom E 16 og riksveg 7 på Ve. Ringeriksbanen anbefales ført inn til eksisterende stasjon i Hønefoss. Samtidig kan det legges til rette for at fjerntog mot Bergen kan kjøre direkte vestover uten å måtte kjøre innom dagens stasjon. Hovedgrepet er å få til en mest mulig sentralt plassert stasjon for å legge til rette for videre byutvikling i Hønefoss. Dagens stasjon er derfor vurdert å være den beste løsningen. Dette kan kombineres med en stasjon for fjerntogene mot Bergen vest for Hønefoss .

Arbeider for å dempe ulempene for omgivelsene

I neste planfase vil det bli arbeidet videre med å optimalisere de anbefalte løsningene og finne fram til best mulige avbøtende tiltak for å dempe de ulempene anlegget påfører omgivelsene. Kostnadene for både dobbeltsporet bane og firefelts veg på strekningen er anslått til om lag 26 milliarder kroner.

En politisk behandling vil avklare videre arbeid med Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.

- Prosessen med direktoratene har gitt oss et godt beslutningsgrunnlag, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

- Vi mener vi har funnet fram til den beste løsningen samlet sett der alle hensyn er vurdert og veiet opp mot hverandre sier prosjektleder Gert Myhren i Statens vegvesen.

Sandvika – Kroksund

Banen grener av vest for Sandvika i Tanumstunnelen og går i tunnel fram til Rustad med en linje og en stigning som gjør at det kan anlegges en stasjon i tilknytning til et mulig utbyggingsområde i Bærum. I neste planfase vil traseen bli optimalisert i forhold til teknisk gjennomføring, tunnelkonsept, geologi, stigning og kostnad. Handlingsrommet for optimaliseringen vil ikke være begrenset av en mulig stasjonsløsning. Videre går banen i tunnel fram til Sundvollen. E 16 følger i hovedsak dagens veg fra Skaret til Kroksund. Anbefalingen går også ut på at en stasjon på Sundvollen legges til grunn i det videre planarbeidet.


Kryssing av Kroksund

Jernbanen anbefales å krysse Kroksund med stasjon på Sundvollen ved dagens båthavn og på bru over ved Sundøya rett sør for dagens E 16. Den nye vegen anbefales å krysse over fjorden lengre sørvest i Kroksund på en bru i slak kurve.


Gjesvalåsen – Bymoen

På denne delstrekningen anbefales det at både bane og veg legges i tunnel. Årsaken er at de samlede miljøkonsekvensene for anlegget er store og at dette alternativet reduserer de totale miljøkonsekvensene. Det er også et ønske fra Hole kommune om at både veg og bane legges i tunnel forbi Vik, noe som med dette alternativet legges til grunn.


Bymoen – Styggdalen

Her anbefales fellestrasé etter Helgelandsmolinja for kryssing over Storelva. På denne strekningen vil bane og veg krysse verdifulle våtmarksområder. Men Helgelandsmolinja er vurdert å være noe bedre enn Busundlinja for naturmiljøet. Helgelandsmolinja har også større muligheter for tilpasninger og avbøtende tiltak enn Busundlinja. Monserudlinja er vurdert å være dårligere enn begge de to andre fordi den gir store negative konsekvenser for naturressurser og kulturmiljøer, samt at den er dyrest.