Foredrag, diskusjoner og gruppearbeid på samlingene, samt erfaringsbaserte arbeidsoppgaver mellom samlingene, skal gjøre deltakerne i stand til å komme frem til nye og bedre måter å planlegge, bygge, drive og vedlikeholde Norges veg- og banenett på. Slik blir deltakernes egne erfaringer og kunnskaper en like viktig del av læringspotensialet som foredragsholderne. Utvikling av deltakernes samarbeidsferdigheter som lærende og delende individer står sentralt.

Samling 1: Helheten – en introduksjon 14. - 16. januar, Thon Hotell Vettre, Asker:
Deltakerne skal få en innledende innsikt i, og forståelse for, helheten i veg og jernbane. Grunnleggende kunnskap om forskjellige rammevilkår, strategiske utfordringer, roller og logikk hos de forskjellige aktørene, samt temaer som Nasjonal transportplan, de bakenforliggende politiske prosessene og politisk eierskap, skal danne bakteppe for de kommende samlingene. Samarbeid og kommunikasjon på tvers blir også sentrale tema og deltakernes utvikling starter.

Samling 2: Livsløp, drift og vedlikehold – Samfunnets behov 11. - 13. mars, Clarion Hotel Admiral, Bergen:
Når en veg eller jernbane er planlagt og bygget skal den brukes av samfunnet, men også drives og vedlikeholdes. Gjennom erfaringer fra drift og vedlikehold får deltakerne innblikk i rammene som plan- og byggefasene setter for vegens og banens videre liv, samt brukernes interesser i en velfungerende infrastruktur. Erfarings- og kunnskapsdeling fra vegens og banens drift og vedlikehold til plan- og byggefasen blir sentralt. Deltakerne blir utfordret på aktiv innhenting og deling av informasjon og erfaringer.

Samling 3: Plan og bestilling  6. - 8. mai, Quality Hotel Tønsberg:
Den tredje samlingen tar blant annet for seg vegens og jernbanens første fase, og beslutningsroller. Påvirkningsmuligheter, samt de forskjellige aktørenes vilkår og logikk blir sentralt. Deltakerne får innblikk i planleggings-, prosjekterings- og kontraheringsfasene for å skape økt forståelse, og legge grunnlaget for bedret samhandling. Forskjeller og likheter mellom privat og offentlig sektor i innkjøpsordninger og samarbeid blir også sentralt.

Samling 4: Bygging 9. - 11. september, Scandic Hotel Hamar:
Deltakerne får innblikk i rammesettende jus, avtaleverk og kontraktsformer, men også den praktiske gjennomføringen i byggefasen. Som i de andre samlingene holder vi også fokuset på kommunikasjon, aktørforståelse og samarbeid gjennom alle prosessser.

Samling 5: Helheten – en oppsummering 11. - 13. november, Rica Nidelven, Trondheim:
I den femte og siste samlingen før eksamen står helheten i et vegprosjekt i fokus. Forvaltning, drift og vedlikehold, erfaringsdeling, kunnskapsoverføring og kommunikasjon blir sentrale tema. Deltakernes læring gjennom Samferdselsskolen, og videreføring av dette i praksis står i fokus.

Unik kompetanse
Ved utgangen av den femte samlingen vil deltakerne få muligheten til å avlegge eksamen ved NTNU i november 2013, og dermed opptjene 15 studiepoeng som eventuelt kan brukes i en erfaringsbasert Mastergrad ved NTNU. Samferdselsskolens fem samlinger vil gi deltakerne unik kompetanse og et verdifullt nettverk innen veg- og banesektoren.

Detaljert innhold og program blir publisert på Samferdselsskolens elektroniske klasserom på nett i god tid før hver samling. Denne nettløsningen vil også fungere som kommunikasjonskanal mellom deltakerne og kursledelsen, samt kursdeltakerne seg imellom.