I Norge er biodiesel i dag det biodrivstoffet som er best kjent. Biodiesel har langt lavere eller ingen utslipp av miljøgassen CO2. Den viktigste årsaken er at ren biodiesel bidrar til mindre utslipp av klimagasser enn tradisjonelt fossilt drivstoff fra råolje. Når biodiesel fra fornybare biologiske råvarer benyttes, gir dette i utgangspunket ingen netto økning av mengden CO2 i atmosfæren. Når man ser på hele syklusen fra produksjon til forbruk, gir imidlertid biodiesel ca 50 % lavere netto CO2-utslipp enn tradisjonell diesel.

Biodiesel er basert på biologiske råvarer, brytes raskere ned i naturen og er derfor mindre miljøskadelig enn fossil diesel. Avhengig av hva slags råstoff som er brukt, vil klimagassreduksjonen som regel være på mellom 60-90% med bruk av biodiesel. Det er tendenser til at biodiesel gir økte utslipp av NOx. I noen tilfeller kan dette unngås ved å spesialjustere motoren for biodiesel.

Biodiesel produseres industrielt ved at det biologiske fettet tilsettes blant annet 10 prosent metanol. Vanlig råstoff er rapsolje, men også slakte- og fiskeavfall kan foredles til biodiesel.
Biodiesel er i dag dyrere enn vanlig diesel, men omsettes avgiftsfritt, og kan derfor konkurrere med vanlig diesel.

Norge har fått et omsetningspåbud for biodrivstoff. Påbudet er på 2,5 og 5 prosent i henholdsvis 2009 og 2010. Dette er et mer ambisiøst påbud enn det Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefalte regjeringen å gå for.

B5 og B100
I dag får du kjøpt både B5 og B100 hos Statoil, som har innført Diesel B5 i hele landet. Dette er diesel som er tilsatt inntil 5 % biodiesel. Alle dieselbiler kan kjøre på Diesel B5. B100 er 100 % ren biodiesel.

For å benytte biodiesel B100 på ditt kjøretøy, kreves det at du har en motor som er godkjent for dette. Ta kontakt med din bil- /lastebilforhandler. Biodiesel B100 har bedre renseegenskaper enn tradisjonell diesel. Derfor bør man etter å ha kjørt en stund på biodiesel B100, rense/bytte dieselfilteret i motoren.

Biodiesel B100 har dårligere kuldeegenskaper enn vanlig diesel. Ved bruk av biodiesel B100 i perioder med kuldegrader, bør bilen stå i garasje når den ikke er i bruk.