Biodiesel er det mest kjente biodrivstoffet i Norge. Biodiesel har svært lavt utslipp av miljøgassen CO2. Ren biodiesel bidrar til mindre utslipp av klimagasser enn tradisjonelt fossilt drivstoff fra råolje. Når biodiesel fra fornybare biologiske råvarer benyttes, gir dette teoretisk sett ingen netto økning av mengden CO2 i atmosfæren, men i praksis inngår fossile energikilder i produksjonen av biodiesel eller råvarer til biodieselproduksjonen. Når man ser på hele syklusen fra produksjon til forbruk, gir derfor dagens biodiesel alt fra 30-60% lavere netto CO2-utslipp enn tradisjonell diesel avhengig av produksjonsmetode og råstoff som benyttes. Det er en tendens til at biodiesel gir økte utslipp av NOx. I noen tilfeller kan dette unngås ved å spesialjustere motoren for biodiesel.

Biodiesel er basert på biologiske råvarer, den brytes raskere ned i naturen og er derfor mindre miljøskadelig enn fossil diesel. Biodiesel produseres industrielt ved at biologisk fett tilsettes blant annet 10 prosent metanol. Vanlig råstoff er rapsolje, men også slakte- og fiskeavfall kan foredles til biodiesel. Biodiesel er i dag dyrere enn vanlig diesel, men omsettes avgiftsfritt, og kan derfor konkurrere med vanlig diesel.

Det utvikles metoder for å produsere syntetisk biodiesel fra tremasse (cellulose).

Det er påbudt å omsette  biodrivstoff i Norge. I 2009 var det påbudt å omsette 2,5 prosent biodrivstoff. I 2010 økte påbudet til 3,5 prosent. I hovedsak har påbudet blitt oppfylt ved å blande inn biodiesel i diesel. Produktforskriften som regulerer kravene til dieselkvalitet, har hatt en maks tillatt andel biodiesel på 5 prosent.

B5 og B100
I dag får du kjøpt både B5 og B100 hos Statoil, som har innført Diesel B5 i hele landet. Dette er diesel som er tilsatt inntil 5 % biodiesel. Alle dieselbiler kan kjøre på Diesel B5. B100 er 100 % ren biodiesel.

Vil du bruke biodiesel B100 på ditt kjøretøy, må du ha en motor som er godkjent for dette. Ta kontakt med din bil- /lastebilforhandler for å sjekke om din motor takler ren biodiesel. Biodiesel B100 har bedre renseegenskaper enn tradisjonell diesel. Derfor bør man etter å ha kjørt en stund på biodiesel B100, rense/bytte dieselfilteret i motoren.

Biodiesel B100 har dårligere kuldeegenskaper enn vanlig diesel. Ved bruk av biodiesel B100 i perioder med kuldegrader, bør bilen stå i garasje når den ikke er i bruk.

Miljøbiler (svensk)