I tillegg produseres karbondioksid (CO2), diverse uforbrente hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx) og partikler.

CO2 er det naturlige forbrennings-produktet man alltid vil få ved forbrenning av hydrokarboner, og det går ikke an å ”rense” bort dette.

Et stabilt nivå av CO2 og andre klimagasser (vanndamp, metan, lystgass osv.) i atmosfæren er nødvendig for å beholde stabil og riktig temperatur for liv på jorda. Store menneskeskapte utslipp av klimagasser kan øke drivhuseffekten og dermed øke den gjennomsnittlige lufttemperaturen, noe som vil påvirke vær og økosystemer.

Mengden CO2 som slippes ut fra en bilmotor, er avhengig av mengden drivstoff som brukes. Jo mer drivstoff som brukes, jo mer CO2 vil slippe ut. For å redusere utslippene av CO2, må man derfor kjøre biler som bruker lite drivstoff, og man må kjøre på en måte som reduserer drivstofforbruket.

Uforbrente hydrokarboner, nitrogenoksider og partikler er uønskede ”biprodukter” i avgassen fra forbrenningen i motoren. Disse stoffene er helseskadelige for mennesker, planter og dyr, og vi bør derfor redusere utslippene så mye som mulig. Utslippene av disse reduseres ved å optimere forbrenningsprosessen i motoren, og ved å rense avgassene fra motoren i en katalysator.

For nye biler er det strenge krav til hvor mye av disse stoffene som kan slippe ut, men alle biler med forbrenningsmotor slipper fortsatt ut noe. Tidligere var det mindre strenge krav til utslippene fra biler, og eldre biler slipper derfor ut mer helseskadelige stoffer. En bil uten katalysator slipper ut mye slike stoffer. Bensinbiler som er solgt nye i Norge etter 1. januar 1989, har katalysator. Dieselbiler kom med katalysator fra midten av 90-tallet, men dieselbiler har likevel høyere utslipp av helseskadelige stoffer enn bensinbiler.