Vilkåra til løyvesøkjar er lik for begge typar fellesskapsløyve og er fastsett i yrkestransportforskrifta § 4 Generelle vilkår for å kunne få løyve.

Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søker som:

  1. driver en fast og varig virksomhet i Norge,
  2. har god vandel,
  3. har tilfredsstillende økonomisk evne, og
  4. har tilstrekkelig faglig kompetanse