Garantisum i 2017

I perioden frå 1. januar til 31. desember 2017 er garantisummen etter avrunding satt til kr 81 000 for det første løyvet, og kr 45 000 for dei påfølgjande løyver i kvar løyvekategori.

Vi viser til rundskriv N-1/2017 - Garantisum for 2017 - Oppheving av rundskriv N-1/2016 (PDF).  

Viktig

Garantier utstedt etter 1. januar 2017 skal inneholde nytt garantibeløp (som over). Ved økning eller reduksjon av eksisterende garanti må garantisummen regnes på grunnlag av dei nye garantisummene for alle løyvene til løyvehaveren.

Ny garantitekst frå 1. januar 2015

Du kan også laste ned den nye garantiteksta (PDF)

Informasjon til garantist

Løyvemyndigheit blir: Nasjonal transportløyveseksjon

Org.nr. som skal nyttast: 971032081

Garantidokument skal sendes til adressa under.

Statens vegvesen
Region vest
Nasjonal transportløyveseksjon
Postboks 43
6861 Leikanger