Ordning med refusjon av depositumet etter yrkestransportforskriftens § 12 Behandlingsgebyr vart avvikla den 31. desember 2016.

Ved mottak av skjema og originale løyver, vil vi registrere dette i vårt system. Vi sender eit bekreftelsesbrev på innlevering av løyver til løyvehaver.

Ifølge garantitekst er løyvehavar sjølv plikta til å seie opp garantien hjå garantist. Tilsendt brev frå oss kan eventuelt nyttast som dokumentasjon overfor garantist.

Garantist skal i etterkant av mottatt oppseiing sende ei skriftleg underretning om dette til løyvemyndigheita.

Skjema for innlevering finn du under menyvalet skjemaer.

Skjema for retur/innlevering av løyver og løyvedokument skal sendes til:

Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal transportløyve
Postboks 43
6861 Leikanger