Ny ordning for gjennomføring av løyveeksamen

Den 3. november 2017 vedtok Samferdselsdepartementet endringer i yrkestransportforskriften som gir Statens vegvesen, som eneste instans, adgang til å arrangere eksamen knyttet til de faglige kvalifikasjonene for å få løyve. Dette gjelder eksamen for faglige krav for løyve til godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede.

Den nye eksamensordningen trer i kraft 1. januar 2018.

Les mer om dette på Samferdselsdepartementets nettsider

Overgangsordning

I sammenheng med innføring av ny eksamensordning har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overgangsordning for de som har godkjent utdanning etter gamle rundskriv, samt kandidater som har påbegynt utdanning – se rundskriv N-5/2017 (PDF).  

Informasjon om eksamen

Mer informasjon om eksamen og gjennomføring av denne.

Kompetansebevis

Kompetansebeviset er et personlig dokument som dokumenterer at vedkommende har godkjent faglig kompetanse eller har bestått de eksamener som kreves for veitransport/persontransport etter europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1071/2009.

Kompetansebeviset gir deg rett til å være transportleder innafor EØS og til å administrere løyver for internasjonal transport. Kompetansebeviset skal også benyttes som dokumentasjon på faglig kompetanse overfor løyvemyndigheten i andre land innafor EU/EØS.

Ulike måter å få utstedt kompetansebevis

For deg som har bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens vegvesen:

Etter at du har bestått begge deler av løyveeksamenen må du bestille utstedelse av kompetansebevis i skranken på trafikkstasjonen. Saksbehandler på trafikkstasjonen sender så bestillingen videre til Nasjonal transportløyve. Gebyr for å få utstedt kompetansebevis er for 2018 på kr. 290 og må betales i skranken på trafikkstasjonen. 

Ulike alternativer for deg som ikke har gjennomført og bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens vegvesen:

Dersom du ikke har gjennomført løyveeksamen hos Statens vegvesen, er det tre måter å dokumentere faglig kompetanse på for å få utstedt kompetansebevis.

  1. Du er på søknadstidspunktet transportleder i et selskap med aktive løyver.
  2. Du innehar dokumentasjon på godkjent faglig kompetanse etter rundskriv N-4/2002 eller N-1/2008.
  3. Du kan dokumentere at du har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009. Det vil si i perioden mellom 4. desember 1999 til 4. desember 2009. Du må i den perioden ha hatt det faglige ansvaret og du har ledet transportvirksomheten i transportforetaket som må ha hatt aktive gods- eller turvognløyver i hele perioden.

Felles for disse tre alternativene er at du sender en forespørsel om godkjenning av faglig kompetanse til Nasjonal transportløyve. Du må sammen med forespørselen legge ved nødvendig dokumentasjon, slik at Nasjonal transportløyve får gjort en vurdering på bakgrunn av disse. Nasjonal transportløyve vil kontakte deg dersom det skulle være behov for mer dokumentasjon.

Etter at vurderingen er gjort vil Nasjonal transportløyve sende ut et vedtaksbrev til deg. Ved et positiv svar, tar du ta med deg mottatt vedtaksbrevet til en trafikkstasjon for å betale og bestille kompetansebeviset.

Vedtaksbrevet er godkjent som dokumentasjon på at innehar godkjent faglig kompetanse og at du kan bestille et kompetansebevis. Gebyr for utstedelse av kompetansebevis er på kr. 290 og må betales i skranken på trafikkstasjonen.

Forespørsel om godkjenning av faglig kompetanse med eventuelle vedlegg, skal sendes til firmapost-vest@vegvesen.no

Eller per post til
Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal transportløyve
Postboks 43
6861 Leikanger

Når vi mottar bestillingen vil kompetansebeviset bli utstedt og sendt til deg per post.