Ved endring av daglig leder eller transportleder har foretaket plikt til å melde fra til Statens vegvesen.

Har foretaket skiftet transportleder eller daglig leder, skal foretaket melde dette til Statens vegvesen snarest og senest innen 28 dager.

Løyvene kalles tilbake dersom ikke virksomheten innen 3 måneder etter fratreden kan dokumentere at det er ansatt ny transportleder eller daglig leder som fyller kravene til vandel og faglig kompetanse.

Slik melder du fra om endring

Skjema «Melding om endring av daglig leder/transportleder» fylles ut i sin helhet. I tillegg må du legge ved nødvendig dokumentasjon.

Finn skjema

Skjemaet skal sendes til oss, enten via e-post til  eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve. 

Hvilken dokumentasjon må legges ved?

  • Endrer firmaet transportleder, må dere legge ved politiattest som bekrefter at den nye transportlederen har god vandel. I disse tilfellene må skjema og dokumentasjon sendes i posten, siden politiattesten inneholder sensitiv informasjon.
  • Dersom ny transportleder ikke administrerer løyvetypen selskapet er innehaver av, må dokumentasjon på faglig kvalifikasjon legges ved.
  • Dokumentasjon på at transportleder har tilknytning til firmaet ved arbeidskontrakt eller ved innleiekontrakt, eller dokumentasjon på at transportleder er aksjonær eller har styreverv i foretaket. En eventuell innleiekontrakt skal være signert av begge foretak. Den skal inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområde i henhold til forordning 1071/2009, artikkel 4 punkt 2b (PDF, Lovdata).

Spørsmål om endring av daglig leder/transportleder?

Send e-post til eller ring oss på telefon 22 07 30 00.