Her finner du Informasjon om garantisum og gebyrbeløp for gods- og turvognvirksomhet.

Gebyr for 2021

Fellesskapsløyve

  • For hoveddokument er kostnaden 4 050 kroner.
  • For hver attestert kopi er kostnaden 1 200 kroner.

Kompetansebevis

For å få utstedt kompetansebevis er kostnaden 300 kroner. 

Garantisum fra 1. januar 2021

I perioden fra 1. januar til 31. desember 2021 er garantisummen etter avrunding 98 000 kroner for det første løyvet, og 55 000 kroner for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori. 

Vi viser til rundskriv N-1/2021 - Garantisum for løyver for 2021 (PDF). 

Viktig informasjon 

Garantier utstedt etter 1. januar 2021 skal inneholde nye garantisummer (som over). Gjøres det endring på eksisterende garantier på bakgrunn av økning eller reduksjon må det være samsvar mellom antall aktive løyver og ny garantisum for 2021. 

For søknad som er mottatt i 2020, men som ikke er komplett med all påkrevd dokumentasjon før 1.januar 2021, må garantisum være etter gjeldende garantisummer for 2021. 

Oppsigelse av garanti

Det er berre løyvehavar eller garantist som kan seie opp ein garanti. Statens vegvesen som tredjepart har ingen juridisk rett til å seie opp ein avtale som er inngått mellom to andre partar.

Løyvehavar kan når han måtte ønskje det sei opp ein garanti over for garantist. Garantist er i etterkant forplikta til å straks underrette Statens vegvesen om dette.

Seier garantist opp garantien skal dette underrettast til løyvehavar og løyvemyndigheita to månader i førevegen. Dette betyr at løyvehavar har to månader på seg til å skaffa ny garanti.

Det vil ved mottak av oppseiing verta frå løyvemyndigheita sendt ut varsel om tilbakekall av løyver til løyvehavar med frist til å skaffa ny garanti. Overheld ein ikkje denne fristen, vil løyver bli tilbakekalla endeleg.

Vi vil og gjere ein merksam på at dersom ein som løyvehavar sjølv har sagt opp garantien og ikkje har skaffa ny garanti, så tilfredsstiller ein ikkje lenger vilkåra til å drive med løyvepliktig transport.

Informasjon til garantist

Statens vegvesen
Org.nr.: 971032081

Garantidokument skal sendes fra garantist på e-post  eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.