Sjåfører som er ansatt i et norsk transportforetak og som ikke er statsborgere i et EØS-land må inneha en førerattest.

Denne attesterer at sjåføren er lovlig ansatt i samsvar med arbeidsvilkåra og de vilkåra for yrkesretta opplæring som er fastsette i medlemsstaten. Attesten må medtas i bilen når denne sjåføren utfører internasjonal transport i EØS-området. Attesten utstedes av Statens vegvesen på anmodning fra transportforetak som er innehaver av godstransportløyve. Attesten er tilknyttet et spesifikt organisasjonsnummer og kan ikke benyttes av andre selskaper (organisasjonsnummer).

Det blir utferda en attest for hver fører som er ansatt i transportforetaket.

Hoveddokument av førerattest skal fører ha med seg i motorvognen når han utfører løyvepliktig transport innafor EØS. Selskapet skal oppbevare en bekreftet kopi av førerattesten på kontoret.

Dersom sjåfør er ansatt i flere selskaper, må det søkes om en førerattest i hvert selskap.

Attesten skal utferdas for ett tidsrom som blir fastsatt av Statens vegvesen – høgst fem år. Attesten er gyldig så lenge de vilkår som den ble utferda på, er oppfylt. Dersom vilkår ikke lenger er oppfylt skal transportør straks sørge for at attesten blir returnert til Statens vegvesen.

Ulovlig bruk av attesten kan medføre sanksjoner overfor transportvirksomheten.

Sammen med søknadsskjema må det vedlegges dokumentasjon i form av: 

  • kopi av arbeidskontrakt
  • bekreftet kopi av dokumentasjon på yrkessjåførkompetanse (YSK) for gods
  • bekreftet kopi av førerkort
  • bekreftet kopi av pass
  • bekreftet kopi av arbeidstillatelsen 

Kopier skal være bekreftet av Politiet eller Statens vegvesen.

Søknadsskjema for førerattest finn du under skjema

Søknadsskjema for førerattest sammen med påkrevd dokumentasjon sendes via vårt kontaktskjema eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.