Vilkårene for å søke om og være innehaver av turvogn- og godsløyver fremgår av forordningene (EF) 1071/2009, (EF) 1072/2009 og (EF) 1073/2009.

Statens vegvesen er ansvarleg for å tildele fellesskapsløyver for gods- og turvogntransport. 

Kvifor har vi løyveordning?

Ordninga med løyve for yrkesmessig person- og godstransport med motorvogn og fartøy er heimla i yrkestransportlova med tilhøyrande forskrift.

Lova skal bidra til at:

  • Transporten skal skje på ein sikker måte
  • Publikum, kundar og brukara skal få eit godt tilbod, med tilfredsstillande kvalitet og god service
  • Transporten skjer på ein måte som er innanfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant anna i tråd med bestemmelsar i EØS-avtalen.

Løyveplikta inntreff når det utføres gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag. Med vederlag meiner ein kvar form for godtgjørsle som følgje av utført transportoppdrag; betaling i form av pengar, naturalytelsar, gjentenestar mv., uavhengig av om vederlaget gir forteneste eller ikkje.

Løyvetypar som Statens vegvesen har ansvaret for:

Fellesskapsløyve for godstransport med motorvogn

Løyve for godstransport med motorvogn gir innehavaren rett til mot vederlag å drive godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Fellesskapsløyve for persontransport med motorvogn utanfor rute (turvognløyve)

Løyve gir innehavaren rett til mot vederlag å drive persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for over åtte personer i tillegg til førarsetet (det vil si minst 9 personer + førar).

Kva er eit fellesskapsløyve?

Eit fellesskapsløyve er ei godkjenning frå Statens vegvesen på at du oppfyller krava til å drive transportverksemd med buss eller lastebil innanfor EØS. Eit løyve gir dermed tilgang til for eksempel å køyre godstransport dersom du har søkt om fellesskapsløyve for godstransport. Du må søkje først for å få tildelt løyve. Då får du samtidig utstedt eit eller fleire løyvedokument (attestert kopi) som stadfestar at du har løyve. Fellesskapsløyvet er ei bevilling som gir deg nokon plikter og rettigheiter.

Eit løyvedokument gjelder for transport med motorvogn. Løyvedokumentet kan ikkje lånast eller leigast ut til andre. Løyvedokumentet (attestert kopi) skal alltid liggje i motorvogna transporten blir gjennomført med.

Kontroll av løyve

Løyvedokumentet skal følgje med i motorvogna når ein køyrer løyvepliktig transport. Den som har løyve, lyt rekne med å bli kontrollert av Statens vegvesen og politiet.

I Noreg er det politiet og Statens vegvesen som etter yrkestransportlova har rett til å kontrollere at løyvet er i orden. Dei utferdar gebyr dersom løyvedokumentet og andre nødvendige kontrolldokumenter ikkje er med under transporten.

Dette må ein vise fram under kontrollen:

  • For alle løyver må ein vise fram løyvedokument for riktig løyvekategori.
  • Køyrer ein buss i rute må ein ha det originale turvognløyvedokumentet og ein kopi av ruteløyvet.
  • Dersom ein ikkje er oppført som eigar eller leigetakar i vognkortet, må ein kunne vise fram ein kopi av leige- eller leasingavtalen. Der skal det stå at ein har disposisjonsrett over bilen.

Kan selskapet miste løyve?

Dersom verksemda ikkje lenger oppfyller vilkåra for å få/inneha løyve eller andre krav til næringsverksemd, kan Statens vegvesen tilbakekalle løyve. Det vil seie at verksemda mister retten til å inneha løyve og dermed retten til å drive transportverksemd som driv med transport mot vederlag. 

ERRU til anvendelse i Norge

Statens vegvesen er løyvemyndighet for transportløyve for gods og turvogn, og har med det et ansvar for at aktører som er innehavere av transportløyver til enhver tid oppfyller de vilkår som gjelder for utførelsen. 

I desember 2017 implementerte Norge forordning 2016/403 som omhandler en liste over kategorier, typer og alvorlighetsgrader av Unionens regler for kommersiell vegtransport, som kan føre til at et yrkestransportforetak ikke lenger oppfyller vandelskravet.

Dette gjelder overtredelser som omtalt i forordning 1071/2009 art. 6 nr. 2 bokstav b; herunder regler om kjøre- og hviletid, fartsskriver og yrkessjåførkompetanse for å nevne noen. 

Statens vegvesen vil, når systemet er klart, motta automatiske meldinger om sanksjonerte overtredelser på de aktuelle lovområder fra kontroller langs vei, kontroller i bedrift, sanksjoner og dommer fra politi, sanksjoner gitt av arbeidstilsyn og mattilsyn. Informasjonen skal brukes i vurdering av foretakets vandel, samt vandelsvurdere eventuelle andre relevante personer som transportleder. Dersom Statens vegvesen mottar så mange meldinger om sanksjonerte overtredelser på et foretak at «scoren» overstiger den aktuelle terskel, skal det iverksettes en nasjonal prosedyre. 

Formål med listen

Formålet med å innføre denne listen over alvorlige overtredelser på Unionens regler er å sikre rettferdig konkurranse mellom foretak, sikre en mer harmonisert bruk av reglene og et velfungerende system for informasjonsutveksling i tilknytning til det europeiske registeret over vegtransportforetak.

Begrepsavklaring

ERRU står for European Register of Road transport Undertakings.

SI står for Serious Infringement (oversatt: alvorlige overtredelser)

VSI står for Very Serious Infringement (oversatt: svært alvorlige overtredelser)

MSI står for Most Serious Infringement (oversatt: mest alvorlige overtredelser).

3 SI = 1 VSI

3 VSI = MSI 

Nasjonal prosedyre

En nasjonal prosedyre innebærer en vurdering av foretakets vandel på bakgrunn av avsluttede, sanksjonerte overtredelser som følger av kategoriseringen i forordning 2016/403. Ved vurderingen skal det tas i betraktning foretakets, ledernes og andre relevante personers adferd. I Norge har vi pr i dag hjemmel for å vandelsvurdere transportleder. Prosedyren vil avgjøre om ikke-oppfyllelse av vandelskravet vil være en forholdsmessig reaksjon i den enkelte sak. Når det er hensiktsmessig, vil prosedyren innebære en kontroll i foretakets lokaler.

Terskel for når vandel skal vurderes på bakgrunn av ERRU

Terskelen for når en nasjonal prosedyre for vurdering av vandel skal iverksettes fremgår av forordning 2016/403 vedlegg II; 3 VSI/pr fører/pr år. 

I Norge er ikke transportforetak forpliktet til å melde fra om antall førere til Statens vegvesen. Norge har vurdert at vi beregner to førere pr. kjøretøy i yrkestransport, og anvender derfor antall aktive transportløyver x2 i stedet for å vurdere utfra eventuelle oppgitte tall på førere. Ved bruk av løyver x2 brukes det sikre tall i hver vurdering og vi sikrer en vurdering utfra foretakets størrelse.

Ettersom vandelsvurdering for å være transportforetak i Norge foretas hvert tredje år, har Norge kommet til at vi baserer vår nasjonale prosedyre på de sanksjonerte overtredelser som er meldt inn inntil tre år tilbake i tid. (Dog ikke før desember 2017, da nevnt forordning ble implementert.)

Formelen som anvendes i Norge vil derfor være 3 VSI/løyver x2 de siste tre år.

Sagt med ord er terskelen for når foretakets vandel skal vurderes på bakgrunn av melding om sanksjonerte overtredelser; minst seks alvorlige sanksjonerte overtredelser pr. løyve foretaket har. Vurderingen er på grunnlag av avsluttede, sanksjonerte overtredelser de siste tre år.

Verdier

I systemet vil en sanksjonert overtredelse bli gitt en verdi. Dette fordi 3 SI = 1 VSI og 3 VSI = 1 MSI. I systemet har Norge besluttet at vi anvender verdiene SI=1, VSI=3 og MSI=9. Ettersom det er 3 VSI som er terskelen for når løyvemyndigheten skal iverksette en nasjonal prosedyre for vurdering av vandel, må verdien etter utregning overstige 9.

Konsekvenser

Dersom den nasjonale prosedyren viser at det ikke er en uforholdsmessig reaksjon, kan prosedyren føre til tilbakekall av transportforetakets transportløyver og/eller erklæring om transportlederens manglende egnethet.

Kontroll i bedrift

Statens vegvesen skal videre utføre kontroller med yrkestransportforetak, etter forordning 1071/2009 art. 12. Når Statens vegvesen skal prioritere hvilke kontroller som skal gjennomføres skal mottatte meldinger om sanksjonerte overtredelser være en av faktorene. Frem til i dag har Statens vegvesen gjennomført kontroll i bedrift av kjøre- og hviletid, men transportforetakne kan i fremtiden forvente at vilkårene for å være innehaver av transportløyve også vil kontrolleres i den anledning.