Statens vegvesen gjennomfører trafikkontroll med hjemmel i vegtrafikkloven § 10, og er kontrollmyndighet etter yrkestransportlova § 38. Ved kontroll skal sjåføren fremvise all dokumentasjon som det er påkrevet å ha med under kjøring.

Når Statens vegvesen avdekker at et foretak som kun innehar turvognløyve driver persontransport som krever ruteløyve, er dette å regne som persontransport i strid med løyvetypen. Statens vegvesen kan da etter yrkestransportloven §§ 40 og 41 kreve bruksforbud, anmelde og/eller inndra kjennemerker. Ved behov kan også motorvognen tas i forvaring. Det sendes også en rapport til løyvemyndighetene. Ved gjentagende brudd kan løyvemyndigheten i Statens vegvesen vurdere foretakets vandel. Hvis foretakets vandel ikke lenger er tilfredsstillende, vil Statens vegvesen ved løyveseksjonen vurdere å trekke tilbake foretakets turvognløyve, jf. yrkestransportlova § 29.

Turvogn- og ruteløyve