Rutetransport er i forordning 1073/2009 artikkel 2 nr. 2 definert som

  • Regelmessig transport av passasjerer
  • Langs bestemte ruter
  • Der passasjerene tas opp og slippes av ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd

I yrkestransportlova § 2 første ledd er at «Som rutetransport reknast regelmessig transport av personar i eit bestemt trafikksamband dersom transporten står open for alle, og på- og avstigning kan skje på stoppestader som er fastsette på førehand».

Unntakene følger av andre ledd.

Det følger av forarbeidene til dagens yrkestransportlov at definisjonen av rutetransport skal tolkes i samsvar med forordning 1073/2009 artikkel 5.

Det kreves ruteløyve hvis transporten handler om kjøring i rute og hvis vilkårene for rutekjøring er oppfylt. VilkåreneDefinisjonen av rutetransport er den samme i forordningen som i yrkestransportloven § 2 første ledd. I tillegg spesifisererEtter forordningen at er det er rutekjøring selv om transporten må forhåndsbestilles.

Fire vilkår

Fire vilkår etter yrkestransportlova § 2

Etter første ledd er det fire vilkår som må være oppfylt for å si at transporten er rutetransport. Unntakene i annet ledd er i hovedsak knyttet til opplevelsesreiser.

Vilkår nr. 1: Regelmessig transport

Hva som er regelmessig transport er en skjønnsmessig vurdering. Det er fast praksis at transporten fortsatt er regelmessig, selv om busstransporten er knyttet til korresponderende fly, ferjer, andre busser ol. slik at bussen ikke kan dra før disse har ankommet. Dette betyr for eksempel at transport tilknyttet spesifikke flyavganger kan anses for å være rutetransport. XXX … transporten anses regelmessig hvis den bestilles på nett og transportøren henter etter som når flyet lander.

Vilkår nr. 2: Et bestemt trafikksamband

Trafikksamband skal forstås som strekninger. I Ot.prp.nr.5 (1975-1976) Om lov om samferdsel til § 3 om rutetransport er dette beskrevet som: «transport innenfor bestemte strekninger eller mellom visse steder». Et bestemt trafikksamband er for eksempel strekningen Oslo til Torp, eller Horten til Torp.

Vilkår nr. 3: Åpen for alle

Med «åpen for alle» siktes det til både vanlig rutetransport der man henter alle som står på holdeplassen, men også transport . Transporten er likevel åpen for alle selv omder det er krav om forhåndsbestilling. Se forordning (EF) 1073/2009 art 5 nr. 1 (offisiell dansk oversettelse) som sier «Rutekjørsel skal kunne benyttes af alle, idet det dog eventuelt kan kræves, at der foretages reservation».

Videre sier Ot.prp.nr.86 (1984-1985) om lov om endringer i lov om samferdsel (forgjenger til dagens yrkestransportlov) til § 3 Persontransport i rute med motorvogn eller fartøy:

«Endringen i rutebegrepet er først og fremst knyttet til det foreslått kriterium at transporttilbudet skal fremstå som åpent, således at den enkelte bruker eller avgrenset gruppe av slike ikke har disposisjonsrett over transportmidlet. At transporttilbudet skal fremstå som åpent for alle, tilsier at tilbudet ikke skal være forbeholdt bestemte avgrensede grupper eller enkeltpersoner. Når det i forslaget er nyttet «framstår», innebærer dette at spørsmålet kan være gjenstand for skjønnsmessige vurderinger i visse tilfeller. Det avgjørende er hvordan transporttilbudet fremstår i markedet, ikke om det er busseier selv eller f.eks. et reisebyrå eller annen organisasjon som «selger» transporten».

Det følger videre av Ot. Prp. Nr. 86 (1984-1985) at «En avgrensning av tilbudet til kun å gjelde personer med en viss alder, nasjonalitet o.l. er på den annen side ikke tilstrekkelig til å kunne komme unna kravet om ruteløyve dersom de øvrige betingelser er oppfylt.

Oppsummert betyr dette at selv om en transport krever forhåndsbestilling, og den kun er rettet mot en bestemt alder eller nasjonalitet, så er det likevel krav om ruteløyve hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.

Vilkår nr. 4: Stoppesteder som er fastsatt på forhånd

Vilkåret er satt av hensyn til passasjerene. De skal vite hvor bussen stopper, og hvilket tilbud som gis på strekningen. Hvis det er krav om forhåndsbestilling og bussen stopper på alle plasser hvor det er foretatt en forhåndsbestilling, vil stoppestedene være fastsatt på forhånd.

Forordningene, forskriften eller loven avklarer ikke om det er nødvendig at bussene alltid må kjøre innom alle holdeplasser for at det er krav om ruteløyve. Det er likevel fast praksis at foretak med ruteløyve kan bestemme at bussen bare stopper på noen holdeplasser hvis de er forhåndsbestilt. Dette er gjort for å legge til rette for effektiv busstransport . Et eksempel på slik kjøring er Nettbuss. Nettbuss har flere strekninger i Norge hvor det er holdeplasser som ikke blir betjent med mindre den er forhåndsbestilt av en passasjer.

Hvis et transportforetak gjennomfører transport etter de to foregående avsnittene, kreves det ruteløyve. Dette gjelder uavhengig av om alle reiser må forhåndsbestilles, og også der ruten ikke har akkurat de samme stoppestedene som den eksisterende ruten.

Oppsummering av vilkårene

Hvis transporten som gjennomføres oppfyller de fire vilkårene i yrkestransportlova, vil det være krav om ruteløyve. Søknad om løyve sendes til den fylkeskommunen hvor virksomheten har forretningsadresse.

Parallell og midlertidig kjøring

Det kreves ruteløyve for parallell eller midlertidig kjøring etter forordning 1073/2009. Dette Parallell- eller midlertidig kjøring er gjelder kjøring

  • med samme kundekrets som den eksisterende rutekjøringen og
  • i tilfeller der eksisterende rutetransport skjer uten stopp på visse stoppesteder og med stopp på tilleggsstoppesteder
  • innsettelse av ekstra kjøretøy og
  • kjøring med mindre intervaller samt

Foretak som ønsker å kjøre parallell eller midlertidig kjørsel, må søke om ruteløyve til fylkeskommunen.