Et turvognløyve gir innehaveren rett til mot vederlag å drive persontransport utenfor rute med motorvogn for over åtte personer i tillegg til førersetet.

For å få ruteløyve må foretaket være innehaver av et turvognløyve. Vilkårene for å få tildelt turvognløyve følger av yrkestransportlova § 4 og yrkestransportforskriften §§5a-8, jf. forordning 1071/2009 og 1073/2009.

Transport utenfor rute er i forordning 1073/2009 artikkel 2 nr. 4 definert som:

  • Transport som ikke omfattes av definisjonen av rutetransport, herunder spesiell rutetransport og
  • Der hovedkjennetegnet er at transporten benyttes til transport av grupper av passasjerer som er satt sammen på initiativ fra en kunde eller fra transportøren selv

Vilkåret om vederlag

Ifølge yrkestransportlova § 4 står må den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn, ha løyve. Vederlagsbegrepet skal tolkes vidt, slik at også deling av kostnader ved transporten er omfattet. Det er ikke krav at transportøren har hatt en fortjeneste på transporten eller at s motivet har vært å oppnå fortjeneste. Deling av bensinkostnader er et eksempel på hva som er regnet som vederlag etter yrkestransportlova. Kan det konstateres at transportøren har fått vederlag i en eller annen form, vil transporten være løyvepliktig (forutsatt at lovens øvrige betingelser er oppfylt).

Vilkåret om å drive

Videre er det et vilkår at foretaket skal «drive» persontransport for å være omfattet av løyvekravet. Med drivebegrepet skal forstås at virksomheten må ha en viss varighet og være utrykk for en mer systematisk utnyttelse av transportmidlet i ervervsmessig øyemed. Den nærmere avgrensningen av drivebegrepet beror på et konkret skjønn i det enkelte tilfellet basert på hyppighet, transportørens initiativ og løyvehaveres mulighet til å utføre transporten. I rettspraksis er ikke terskelen veldig høy før virksomheten faller inn under drivebegrepet.

Fire vilkår

Etter yrkestransportlova § 4 (2) er det fire vilkår som alle må være oppfylt for at foretaket skal få løyve til å drive med persontransport (turvognløyve). Disse vilkårene er:

  • driv en faktisk og varig verksemd i Noreg
  • har god vandel
  • har tilfredsstillande økonomisk evne, og
  • har tilstrekkeleg fagleg kompetanse

Foretak som ønsker å kjøre turbuss må søke om turvognløyve til Statens vegvesen.