Faktisk og varig virksomhet i Norge 

Vi syner her til yrkestransportforskrifta § 5a Krav til etablering i Norge.

«For den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve fremgår kravene til etablering av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 5».

Les meir i forordning (EF) nr. 1071/2009 art.5 (PDF).

God vandel 

Fra og med 1.1.2015 ble det krav om at både transportleiar og føretak skal levere politiattest.

Jf. yrkestransportforskriften § 6 Krav til god vandel.

«For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6. 

Søknad om løyve skal vedlegges politiattest, jf. § 10. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og den makuleres etter at klagefristen på løyvetildelingen har gått ut».

Løpende vandelsvurdering

Løyvemyndigheten har ansvar for å følge opp at vilkårene for å inneha et transportløyve til enhver tid er oppfylt. På denne bakgrunn blir det gjort en løpende vandelskontroll av både foretaket og deres transportleder hvert tredje år. Politiet oversender aktuelle politiattester direkte til Statens vegvesen i den anledning.

Send politiattest i posten

Vi gjer oppmerksam på at vi IKKJE ønskjer å få tilsendt politiattest via e-post. Dette på grunn av at e-post ikkje er ei sikker kanal. Uvedkommande kan eventuelt fange opp sensitive opplysninger som kan stå der. Det er eit krav om at løyvemyndigheita skal ha original politiattest. Sakshandsaming vert ikkje starta før denne er mottatt. Derfor MÅ denne sendast pr. post.

Søknadsprosess for politiattest

Søknader om politiattester skal frå 1. juni 2014 behandlas ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø.

Pr. i dag kan ein ikkje søkje om politiattest for føretak elektronisk, dette kan ein kun gjere for personar. For føretak kan ein dermed kun søkje på papirskjema. Under er ei klargjering av søknadsprosessen som Samferdselsdepartementet har fått frå politiet. 

Søknadsprosessen

Det kreves en søknad per subjekt som skal få utstedt politiattest, enten dette er fysiske personer eller juridiske personer (foretak). Det vil si at foretaket som skal ha løyve søker som sådant om politiattest, og personene som skal ha løyve søker som sådanne. Politiets elektroniske søknadsportal støtter foreløpig kun identifisering av fysiske personer.

På Polititets nettsider kan personer søke elektronisk og du finner søknadsskjema til foretak som må sendes per post eller e-post.

Informasjon om hvilken formålsparagraf som skal benyttes, finner du også på politiet.no.

Krav til legitimasjon

Personer

Legitimerer seg ved pålogging på politiets elektroniske søknadsportal. Se politiregisterforskriften § 36-3 og § 36-4.

Foretak

Legitimerer seg ved å legge ved firmaattest dersom foretaket er registrert i Foretaksregisteret, eller med utskrift fra Enhetsregisteret dersom foretaket ikke er registrert i Foretaksregisteret. Se politiregisterforskriften § 36-5.

Tilfredsstillende økonomisk evne 

Vi syner til yrkestransportforskrifta § 7 Krav til økonomisk evne.

«Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve. Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

Økonomikravet anses likevel ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift mv. skatteetaten og bekreftelse fra konkursregisteret. Attestene skal ikke være eldre enn tre måneder».

Det vil seie at søkjar treng

  • attest frå Skatteetaten
  • løyvemyndigheita hentar firmaattest og konkursregisterattest
  • garanti frå bank eller forsikringsselskap 

I perioden fra 1. januar til 31. desember 2022 er garantisummen etter avrunding 90 000 kroner for det første løyvet, og 50 000 kroner for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori. 

Tilstrekkelig faglig kompetanse 

Etter yrkestransportforskrifta § 8 må den som søkjer om løyve til transport ha stått til eksamen frå ei av departementet godkjent teoretisk opplæring for å vere fagleg kvalifisert.

Yrkestransportforskriften § 8. Krav til faglig kompetanse:

«For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn følger de nærmere kravene til faglig kompetanse og dokumentasjon av slik kompetanse av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 8 og 21. Kravet om faglig kompetanse anses ellers å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en eksamensordning som er godkjent av departementet, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009».

Søkjaren må enten ha bestått løyveeksamen hjå Statens vegvesen eller leggje fram vitnemål frå ei av departementets godkjente teoretiske opplæringar, jf. rundskriva N-4/2002 og N-1/2008. Sjå også under «faglig dyktighet» på sida til Samferdselsdepartementet.

Godkjent løyveutdanning for person- og godstransport

Frå 1.1.2018 er må alle som ikkje har godkjent faglig kompetanse etter nemnde rundskriv gjennomføre og bestå løyveeksamen hjå Statens vegvesen for å oppnå godkjent fagleg kompetanse. Den som består eksamen må også bestille kompetansebevis hjå Statens vegvesen.

Det vil også vera overgangsordningar for dei som har godkjent utdanning etter gamle rundskriv og for dei som er undervegs i utdanninga.

Les mer om løyveeksamen og kompetansebevis

Informasjon om gammal godkjent utdanning.