Her finner du Informasjon om garantisum og gebyrbeløp for gods- og turvognvirksomhet.

Gebyr for 2022

Fellesskapsløyve

  • For hoveddokument er kostnaden 3 700 kroner.
  • For hver attestert kopi er kostnaden 1 580 kroner.

Kompetansebevis

For å få utstedt kompetansebevis er kostnaden 300 kroner. 

Garantisum fra 1. januar 2022

I perioden  fra 1. januar til 31. desember 2022 er garantisummen etter avrunding satt til 90 000 kroner for det første løyvet, og kr. 50 000 for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori.

Vi viser til rundskriv N-1/2022 - garantisum for løyver for 2022.

Oppsigelse av garanti

Det er berre løyvehavar eller garantist som kan seie opp ein garanti. Statens vegvesen som tredjepart har ingen juridisk rett til å seie opp ein avtale som er inngått mellom to andre partar.

Løyvehavar kan når han måtte ønskje det sei opp ein garanti over for garantist. Garantist er i etterkant forplikta til å straks underrette Statens vegvesen om dette.

Seier garantist opp garantien skal dette underrettast til løyvehavar og løyvemyndigheita to månader i førevegen. Dette betyr at løyvehavar har to månader på seg til å skaffa ny garanti.

Det vil ved mottak av oppseiing verta frå løyvemyndigheita sendt ut varsel om tilbakekall av løyver til løyvehavar med frist til å skaffa ny garanti. Overheld ein ikkje denne fristen, vil løyver bli tilbakekalla endeleg.

Vi vil og gjere ein merksam på at dersom ein som løyvehavar sjølv har sagt opp garantien og ikkje har skaffa ny garanti, så tilfredsstiller ein ikkje lenger vilkåra til å drive med løyvepliktig transport.

Informasjon til garantist

Statens vegvesen
Org.nr.: 971032081

Garantidokument skal sendes fra garantist på e-post  eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.