Fra tid til annen hender det dessverre at den som er transportleder i ett firma dør. Hvilke plikter og konsekvenser inntreffer ved slike tilfeller?

For enkeltmannsforetak

Dersom innehaver av ett enkeltmannsforetak skulle falle fra, medfører dette plikter til den som bestyrer eller har rådighet over boet. Vedkommende må straks sende melding om dødsfallet til løyvemyndigheten.

Etterlater avdøde seg ektefelle, samboer, livsarving eller registrert partner som ønsker å fortsette virksomheten, kan løyver ikke tilbakekalles før det er gått seks måneder fra dødsfall.

Ønsker en etterlatt å ta over selskapet og drive videre med løyvepliktig transport, må denne innen seks måneder fremlegge godkjent dokumentasjon på faglig kompetanse, økonomi og vandel.

Garantiansvaret opphører fra samme dato som dødsfallet. Ny garanti bør fremlegges før videre drift fortsetter og senest etter seks måneder. Vi understreker at dersom det blir gjennomført transport på tilhørende løyvedokumenter før ny garanti er fremskaffet, er det den som driver transporten selv som er økonomisk ansvarlig. 

For selskaper

Dersom transportleder dør, må selskap straks og senest innen 28 dager sende melding om dødsfallet til løyvemyndigheten.

Ønsker selskapet å drive videre med løyvepliktig transport, må det innen tre måneder sendes melding til løyvemyndigheten om at det er ansatt ny transportleder. Det må også sendes inn godkjent dokumentasjon som viser at ny transportleder oppfyller kravene til faglig kompetanse og vandel.

Mottar ikke løyvemyndigheten ny dokumentasjon innen tre måneder, vil løyver bli endelig tilbakekalt.