Kabotasje er transport av personer og gods mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det. Transportører fra EØS har likevel mulighet til å utføre midlertidig kabotasje i Norge. 

Regler for godstransport

En transportør som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i et EØS-land (grensekryssende transport, kan utføre kabotasje på følgende vilkår:

Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet.

Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet. I tillegg kan en av de tre kabotasjeturene utføres i transitt gjennom et land uten å ha med internasjonal last inn i det landet. 

Lossing etter den siste kabotasjeturen må skje innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert.

Regler for persontransport

For persontransport gjelder ikke samme begrensninger som for godstransport.

Kabotasje er tillatt for 

  • turbiltransport
  • spesiell rutetransport når transportøren og oppdragsgiveren har en kontrakt
  • rutetransport når det er en del av internasjonal rute og det er meningen å møte transportbehovet innenfor et bymessig område eller til og fra tilstøtende bymessige områder

Utover dette kan kabotasje kun utføres på midlertidig basis, og dette er ikke nærmere definert.

Regelverk og innføring av nye fellesregler

Rådet i EU har tidligere vedtatt felles regler for adgang til markedet for internasjonal gods- og persontransport på vei. Dette ble gjort som en del av den såkalte ”Veipakken” i 2009 som omfattet tre forordninger på området.

I juli 2020 ble EUs mobilitetspakke del 1 vedtatt. Det overordnete formål er å modernisere europeisk mobilitet og transport, og sikre at sektoren skal forbli konkurransedyktig i en sosial overgang til ren energi og digitalisering. 

De nye reglene innebærer strengere krav for etablering og en innstramming av kabotasjeregelverket. Innføringen av de nye reglene vil skje gradvis fra og med februar 2022.