Søknad om løyve og spørsmål om gods- og turvognløyver sendes til Statens vegvesen.

Søknader om gods- og turvognløyver sendes via e-post til  eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve. Vi oppfordrer de med politiattest å sende søknad per post, siden e-post ikke er en sikker kanal for oversendelse av politiattest.

Ansvar

Statens vegvesen har ansvar for utstedelse av gods- og turvognløyver, og behandler søknader om CEMT-tillatelser og enkeltturtillatelser.

Statens vegvesen har det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferger og for ruteløyver som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er for riksvegfergene delegert til Vegdirektoratet og for ruteløyver delegert til fylkeskommunene. For kystruten Bergen-Kirkenes ligger løyveansvaret hos Samferdselsdepartementet.

Fylkeskommunene er løyvemyndighet for buss i rute og drosje.