1. mai 2016 trådte den nye vegliste mobilkran m.m. i kraft. Den viser hvilke riks-, fylkes- og kommunale vegstrekninger mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler kan få dispensasjon uten tidsbegrensning for å kjøre med 12 tonn aksellast og to ganger totalvekttabellen opp til 65 tonn totalvekt. Samtidig utgikk Vegliste 2006 mobilkraner på riksveger. De nye veglistene vil bli oppdatert to ganger per år slik som de øvrige veglistene.

Nå kommer først oppdatering av de nye veglistene. Det kommer inn flere nye strekninger, men noen er dessverre tatt ut fordi det viser seg at broene ikke tåler fri kjøring sammen med annen trafikk. Hvilke strekninger det gjelder framgår av endringslista som du finner nederst på siden her.

Vår kartvisning – Vegkart – er dessverre ikke helt oppdatert med strekninger for mobilkraner (12/65) og 12/100 spesialtransport. Vi jobber med å få lagt inn de manglende data og vil gi informasjon her når dette arbeidet er ferdig og Vegkart er i tråd med veglistene.

Årsdispensasjonene følger Vegliste 2006 mobilkraner på riksveger fram til 1. mai 2016 og Vegliste mobilkraner m.m. fra og med 1. mai 2016 og ut sin gyldighetstid. Det gir en lite ressurskrevende overgang for både næringen og Statens vegvesen og skjer på samme måte som for alle andre veglister. Fra og med 1. mai 2016 vil det være mulig å søke om dispensasjon uten tidsbegrensning for mobilkraner inntil 65 tonn, men det vil ikke være nødvendig før det nærmer seg at årsdispensasjonen utløper.

Samtidig med Vegliste mobilkran m.m. kommer Vegliste 12/100 Spesialtransport. Denne veglisten viser hvilke veger det er mulig å få dispensasjon med tidsbegrensning til for å kjøre spesialtransport med 12 tonn aksellast og to ganger totalvekttabellen opp til 100 tonn totalvekt. På dette vegnettet kan det søkes tidsbegrenset dispensasjon for mobilkraner opptil 6 aksler på 12 tonn og 72 tonn totalvekt. Det vil kunne innvilges dispensasjon med vegfølge for disse mobilkranene på dette vegnettet.

2 og 3-akslede mobilkraner kan få dispensasjon uten tidsbegrensing til å kjøre på veger som står i Bk10/50, veggruppe A.

Hva gjør jeg om jeg trenger å kjøre på en strekning som ikke lenger står i vegliste mobilkraner?

For de strekningene som ikke står i Vegliste mobilkraner m.m., men som stod i Vegliste 2006 mobilkraner på riksveger, er det to muligheter.

  • For de strekningene som har bruer som tåler to ganger totalvekttabellen for spesialtransporter inntil 100 tonn, vil det fra 1. mai 2016 kunne bli innvilget dispensasjon med vegfølge. De strekningene som har bruer som er for svake til dette, vil det ikke bli innvilget dispensasjon for. Vi vil ikke risikere at en bru bryter sammen og skader personer og kjøretøy.
  • Skulle det ha falt ut en strekning fordi en bru ikke er beregnet, vil den kunne beregnes i forbindelse med en søknad om tidsbegrenset dispensasjon. Det krever at søknaden er kommet inn i tide til at det er mulig å foreta beregningene før transporten skal finne sted.

Det samme gjelder for strekninger som ikke stod i Vegliste 2006 mobilkraner på riksveger. Dersom det da viser seg at transporten kan foretas forsvarlig, vil dispensasjon bli innvilget, men vi minner om at dispensasjon med vegfølge bare gis på veger i 12/100-vegnettet.

Mobilkran og tilhenger

Vi minner om at forutsetningen for at det skal gis dispensasjon til mobilkran er at det ikke transporteres gods. Det kan derfor ikke gis dispensasjon for transport av gods/utstyr på tilhenger til mobilkran og heller ikke til trekking av tom tilhenger. Det kan gis dispensasjon når bommen ligger bakover på en «dolly» som avlaster bommen og på den måten bidrar til redusert aksellast.