Riksveglisten er nå delt i tre veglister – en for normaltransport, en for tømmertransport og en for modulvogntog. De tre veglistene har alle beholdt informasjonen som stod i del B, del C og del D. På Lovdata er disse tre veglistene publisert som en forskrift.

Hver av disse tre riksveglisten inneholder nå:

Del A

 • riksvegliste for enten normaltransport, tømmertransport eller modulvogntog

Del B

 • Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5
 • Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg
 • Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy for offentlig veg
 • Tillatt aktuell totalvekt på offentlig veg
 • Tillatt kjøretøy- og vogntoglengde for offentlig veg
 • Tillatt kjøretøybredde for offentlig veg
 • Særlige bestemmelser for transport av tømmer
 • Særlige bestemmelser om modulvogntog

Del C

 • Forenklet oversikt over tillatte dimensjoner og vekter etter direktiv 96/53EF

Del D

 • Farlig gods

Nærmere informasjon om tømmertransport og til enhver tid oppdatert riksvegliste for tømmertransport er tilgjengelig på temasiden for tømmertransport og tilsvarende for modulvogntog på temasiden for modulvogntog.

Lovdata

Riksveglisten på Lovdata inneholder kun alminnelig riksvegliste, riksvegliste for tømmertransport og riksvegliste for modulvogntog.

Følgende bestemmelser er flyttetGammelt regelverk – vedlegg 1Nytt regelverk – forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5
Tillatt aksellastPunkt 1, tabell 1§ 5-4 nr. 1
Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøyPunkt 2, tabell 2§ 5-4 nr. 2
Tillatt totalvekt for vogntogPunkt 3, tabell 3a og 3b§ 5-4 nr. 3
Tillatt lengdePunkt 4, tabell 4§ 5-4 nr. 4
Tillatt breddePunkt 5§ 5-4 nr. 5
TømmertransportPunkt 7§ 5-5 nr. 1 og 3
ModulvogntogPunkt 9§ 5-5 nr. 2 og 3

Nye vegnummer

En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen.

Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer