Vegliste for normaltransport, tømmertransport og modulvogntog for riksveger.

Riksveglisten er nå delt i tre veglister – en for normaltransport, en for tømmertransport og en for modulvogntog. De tre veglistene har alle beholdt relevant informasjon som stod i del B, del C og del D. Veglisten er ajourført per 15. oktober 2021.

Hver av disse tre riksveglisten inneholder nå:

Del A

 • riksvegliste for enten normaltransport, tømmertransport eller modulvogntog

Del B

 • Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5
 • Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg
 • Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy for offentlig veg
 • Tillatt aktuell totalvekt på offentlig veg
 • Tillatt kjøretøy- og vogntoglengde for offentlig veg
 • Tillatt kjøretøybredde for offentlig veg
 • Særlige bestemmelser for transport av tømmer – bare i tømmervogntogveglista
 • Særlige bestemmelser om modulvogntog – bare i modulvogntogveglista

Del C

 • Forenklet oversikt over tillatte dimensjoner og vekter etter direktiv 96/53EF

Del D

 • Farlig gods

Nærmere informasjon om tømmertransport og til enhver tid oppdatert riksvegliste for tømmertransport er tilgjengelig på temasiden for tømmertransport og tilsvarende for modulvogntog på temasiden for modulvogntog.

Lovdata

Riksveglistene på Lovdata inneholder bare del A av den enkelte riksvegliste, dvs. selve veglisten. Bestemmelsene i del B finner du på Lovdata i forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5.

Følgende bestemmelser er flyttet Gammelt regelverk – vedlegg 1 Nytt regelverk – forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5
Tillatt aksellast Punkt 1, tabell 1 § 5-4 nr. 1
Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy Punkt 2, tabell 2 § 5-4 nr. 2
Tillatt totalvekt for vogntog Punkt 3, tabell 3a og 3b § 5-4 nr. 3
Tillatt lengde Punkt 4, tabell 4 § 5-4 nr. 4
Tillatt bredde Punkt 5 § 5-4 nr. 5
Tømmertransport Punkt 7 § 5-5 nr. 1 og 3
Modulvogntog Punkt 9 § 5-5 nr. 2 og 3

Nye vegnummer

En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer