«Klima og transport» hadde som mål å vurdere mulige effekter av klimaendringer på vegnettet og anbefale tilpasningstiltak.

Klimaendringene kan få en betydelig innvirkning på sikkerheten og framkommeligheten på transportsystemene dersom vi ikke er forberedt. Risiko for skred og flom, vegens funksjon, forhold for drift (spesielt vinterdrift) er direkte relatert til vær og klima. Derfor må vi kunne håndtere endrede betingelser og gjøre de nødvendige tilpassinger i prosedyrene for prosjektering, bygging, vedlikehold og drift av transportsystemene.

«Klima og transport» startet i 2007. Statens vegvesens nærmeste samarbeidspartner var Jernbaneverket, da det er mange felles klimautfordringer for veg og bane. I tillegg var en rekke nasjonale kunnskapsmiljøer involverte.

Sluttrapporten ble utgitt i 2013, kort tid etter M.St. 33 «Klimatilpasning i Norge» kom ut. Sluttrapporten omtaler det nasjonale rammeverk for klimatilpasning, gir en oversikt over prosjektets temaer og oppgaver og konkluderer med:

-   anbefalinger til klimatilpasningstiltak for nye og eksisterende veger, beredskap og utvikling av kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning,

-   forslag til endringer i regelverket (hvor av noen ble gjort i løpet av prosjektet).

Det er publisert rundt 40 rapporter og fagartikler. Det ble også produsert noen korte informasjonsfilmer.

Klima og transport
Flommen i Gudbrandsdalen i 2013 gjorde stor skade på infrastrukturen. Foto: Norfilm