KlimaGrunn er inndelt i fire prosjektfaser.

Fase 1 – Behovsavklaring og markedsdialog (august 2018 – desember 2019)

Formålet med denne fasen var å få en forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skulle løses. I denne fasen gjennomførte vi utstrakt dialog med potensielle leverandører, blant annet for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. I denne fasen var vi også opptatt av å avklare innovasjonspotensialet og legge til rette for at deltakere fra ulike fagmiljøer skal kunne utveksle kunnskap og danne konsortier for å utvikle innovative løsninger.

Fase 2 – Konkurransefase (januar 2020 – november 2020)

I konkurransefasen hadde vi som mål å velge de best egnede samarbeidspartnerne, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap.

fasen bestod av følgende aktiviteter:

  • utarbeidelse og kunngjøring av konkurransegrunnlag
  • prekvalifisering av leverandører
  • innlevering og presentasjon av tilbud
  • forhandlinger
  • innlevering av endelig tilbud
  • evaluering og valg av innovasjonspartnere
  • kontraktsinngåelse

Kontrakten ble signert i november 2020

Fase 3 – Utviklingsfasen (desember 2020 – juli 2022)

I utviklingsfasen skal vi i tett samarbeid med leverandørene utvikle én eller flere konkrete løsninger/tjenester som skal kunne kjøpes inn av de offentlige partene. Hensikten er å utvikle en løsning som gjør at måten vi jobber med grunnstabilisering på vil være annerledes enn før. «Produktet» trenger ikke nødvendigvis innebære utvikling av ny teknologi, det kan også være å bruke eksisterende teknologi på en ny måte. Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne fasen.

Fase 4 – Kjøp og prosjektavslutning (juli 2022 – oktober 2022)

Formålet med denne fasen er å kjøpe den løsningen som innfrir kravene til de resultatene vi ønsket å oppnå. De tre oppdragsgiverne (Vegvesenet, Bane NOR og Statsbygg) har uavhengige kjøpsopsjoner for løsningen. Betingelser og pris vil bestemmes gjennom forhandlinger.