Forskningsprogrammet skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om næringstransporter i by.

Det overordnede målet er at bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Forskningsprogrammet skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for offentlig politikk, modernisere rammevilkår i tråd med de overordnede målene og bedre offentlig tilrettelegging for miljøvennlig bylogistikk.

Programmet startet opp i 2016 og skal vare ut 2021, med en økonomisk ramme på 30 millioner kroner.

Byenes vare- og tjenesteforsyning er i endring

Bylogistikk er forflytning av varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, gjennom og innen byen. En god bylogistikk forutsetter gode muligheter for vareleveranser i bykjernen, en hensiktsmessig utforming av veg- og gatenett og strategisk lokalisering av og adkomst til terminaler.

Utfordringene framover er å tilpasse bylogistikken til byveksten og den planlagte fortettingen av byene, kombinert med langt sterkere tilrettelegging for kollektivtransport, sykling og gåing. Handelsmønstre og bruk av sentrumsområder er også i endring. Byenes vare- og tjenesteforsyning har i liten grad vært tema i byplanlegging og byutvikling.

Programmet skal bidra til at bylogistikk integreres bedre i offentlig planlegging og til å etablere et fagmiljø i Norge om bylogistikk.

Skal gi bedre forutsetninger for bylogistikken

Det er viktig å forstå hvordan summen av de private løsningene blir for byen, og hvordan regelverk, økonomiske virkemidler, infrastruktur, arealbruk sammen med næringslivets egne tiltak kan forme den samlede bylogistikken. Bedriftene skal legge opp sin egen logistikk, men rammebetingelsene for valgene og tilrettelegging for effektive og miljøvennlige løsninger er et offentlig ansvar.

En viktig innsats for programmet er å initiere og støtte opp om andres initiativer til prosjekter og piloter for bedre løsninger. Programmet finansierer evalueringer av slike forsøk, og på den måten bidra til bygge opp og spre erfaringer på tvers av byer.

Nasjonal transportplan 2014-2023 konkluderer med at «Staten vil bygge opp om og formidle kunnskap om helhetlig bylogistikk til alle aktører, slik at bykommunene kan bygge opp sin kompetanse og gjennomføringsevne på dette feltet.» Forskningsprogrammet er et bidrag til dette innenfor Statens vegvesens sektoransvar for helhetlig bypolitikk og miljø.

Bygger videre på utenlandske erfaringer

Europeiske byer har de siste årene jobbet mye med å forbedre bylogistikken. EU har satt som mål å jobbe mot CO2-fri bydistribusjon innen 2030, og dette målet er nå også inkludert i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Køer og mangel på losseplasser er også en utfordring i bysentrum. Lastesykler, logistikkservicesentra og ulike former for konsolideringsterminaler samt tilrettelegging for støysvake nattleveranser ved levering av store volumer er opprettet mange steder for å bidra til attraktive byer.

Dette har vært prøvd med vekslende hell, og det finnes nå en rekke slike tilbud som har fungert godt i mange år. Programmet vil derfor bygge på utenlandske resultater og prøve å overføre de beste løsningene til Norge. 

Varelevering i gågate
Varelevering i gågate ( Foto: Knut Opeide

Pågående programmer og prosjekter