Statens vegvesen vil redusere klimagassutslippene med 50 prosent på anlegg og 50 prosent innen drift før 2030.

Det er store klimagassutslipp (CO2) knyttet til bygging av nye veganlegg. På et typisk anlegg vil rundt en tredjedel av klimagassutslippene komme fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser, mens to tredeler av utslippene kommer fra produksjon av materialene som benyttes, som for eksempel betong, stål og asfalt.

Bonus for klimavennlige materialer

Statens vegvesen stiller krav om miljødeklarasjoner (EPD) for de store klimagassdriverne betong, stål og asfalt i alle kontrakter. I flere klimapiloter legger vi nå til rette for å gi bonus knyttet til CO2 for bruk av materialer som er dokumentert med EPD. Bonus og krav er også aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr.

Bruk av VegLCA i vegprosjekter

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å beregne klimagassutslipp. I VegLCA kan vi gjennomføre omfattende livsløpsvurderinger av alle slags veginfrastruktur-prosjekter. Vi får også beregnet klimagassbudsjett gjennom flere faser av vegprosjekt.

Se oppdatert VegLCA med brukerveiledning og dokumentasjonsrapport. Det er også utviklet et nytt e-kurs i bruk av VegLCA, som gir et godt innblikk i verktøyet. 

Klima