Samferdselsdepartementet har pålagt Statens vegvesen et særlig ansvar i arbeidet med landskapskonvensjonen.

"Den Europeiske Landskapskonvensjonen trådte i kraft 1. mars 2004. Konvensjonens hovedintensjon er å styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Dette vil føre til et sterkere fokus på verdiene i landskapet. Transportetatene vil ivareta hensynet til landskapsverdiene gjennom prosjektering, planlegging og forvaltning, både i by- og tettstedslandskapet og det landlige landskapet, i tråd med konvensjonens intensjoner." St. meld.nr 24, NTP 2006 - 2015

Se Europarådets landskapskonvensjon - regjeringen.no

Landskap