Riksveg 3 er en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Trøndelag, med størstedelen av den vegbaserte tungtransporten mellom landsdelene. Vegen gjennom Østerdalen har også vært en ulykkesbelastet vegstrekning. Statens vegvesen startet forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) «Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen» i 2009. Strekningen hadde mange utforkjøringsulykker og viltpåkjørsler, og det var en hypotese at rv. 3 som en svært monoton vegstrekning førte til uoppmerksomhet fra bilføreren på grunn av lite visuell stimulans.

FoU prosjektet satte som målsetting «Definere, utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres». Tiltak på vegstrekningen fra Elverum til fylkesgrensen med Sør Trøndelag er driftsorienterte, med tre hoveddeler:

  • Rydding av vegetasjon langs veien
  • Lys og lyssetting
  • Landskapskunst

Tiltakene er gjennomført langs hele vegstrekningen. Vegetasjonsrydding er det mest omfattende tiltaket. Det er lagt vekt på å gi bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og å rydde soner for skog inn mot veglinjen for å gi bedre synbarhet av viltkryssing. Lyssetting er anvendt punktvis, i kombinasjon med opplyst landskapskunst. Det er valgt elg som hovedtema, med fargerike, delvis belyste elggevir stedvis langs hele strekningen sammen med enkelte andre belyste enkeltelementer, og storelgen på Bjøråa rasteplass.

Juryen finner det systematiske arbeidet med trafikantens opplevelse som et utradisjonelt, driftsbasert trafikksikkerhetsprogram som særlig interessant og med stor overføringsverdi. Det er særlig fortjenestefullt at arbeidet har vært fulgt av systematisk evaluering. Denne viser at tiltakene har gitt nedgang i ulykkestallene og oppfattes entydig positivt av trafikantene.

Fakta

  • Byggeår: 2009-2014
  • Beliggenhet: Rv. 3 Hedmark fylke
  • Planlegging og prosjektering: Statens vegvesen avdeling Hedmark
  • Byggherre: Statens vegvesen Region øst
  • Kunstnere: Linda Bakke og Inge Iversen

 

Vakre vegers pris 2016