Vinner av vakre vegers pris 2018.

Det er i år 30 år siden Vakre Vegers pris ble utdelt første gang. Da gikk prisen til den nye Strynefjellsvegen. I 2018 er det E6 parsellen Frya - Sjoa i Gudbrandsdalen som får prisen og knytter båndene til hedringen av Strynefjellsvegen i 1988. Utbygging av store veger i Norge er krevende. Landet skal bindes sammen i vanskelig terreng der det er utfordringer med hensyn til kulturlandskap, lokalsamfunn og et stadig villere klima med økende flomproblemer. I Gudbrandsdalen er den 33 km lange parsellen av E6 lagt i en ny vegtrase utenom bygdesentre og tettsteder.

Det er lagt stor vekt på en godt tilpasset veglinje gjennom det rike dallandskapet. Vegen er bygget som en tofelts veg med midtdeler, en trafikksikker løsning som gir en tverrprofil som lar seg fleksibelt legge inn i et krevende dallandskap. Linjevalget framstår som et helstøpt forbilde for den krevende oppgaven det er å bygge et stort veganlegg i en visuelt eksponert dalside.

Det er lagt stort arbeid i gjennomtenkt massehåndtering gjennom hele anlegget, og sluttregnskapet viser at veganlegget har gitt et tillegg i dyrkingsjord i det berørte landskapet på 50 daa. Dette er oppnådd først og fremst ved å anvende tunnelstein til heving av tidligere flomtruede arealer som er foredlet til fulldyrket mark.

Flombekker er erosjonssikret ved kryssing av veganlegget og det er sikret gode forbindelser med lokalveger og stier på tvers av nye E6. Avlastet E6 er nedbygd til lokalveg med lavere fartsgrense og brede skuldre for fotgjengere og syklister. Det er også gjennomført en enkel urbanisering av gammel hovedveg der den tidligere gikk gjennom tettstedene.

Landet er i ferd med å gjennomføre mange store anlegg på de viktigste nasjonale hovedvegene. Nye E6 er et forbildeprosjekt for hvordan dette kan gjennomføres.

Prosjektfakta

  • Byggeår: 2013-2016
  • Beliggenhet: E6 Gudbrandsdalen
  • Entreprenør: AF-gruppen Norge AS, Arbeidsfellesskapet AS Implenia Aurstad ANS
  • Plan/prosjektering: Multiconsult, Aas-Jakobsen, Johs Holt, L2 Arkitekter, Reinertsen AS, Plan arkitekter, Aagaard og Arnekleiv, 
  • Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Vakre vegers pris 2018