Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan innebærer at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Veitrafikken påvirker luftkvaliteten og støynivået i tettbygde områder. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil Statens vegvesen legge til rette for at flere kan gå, sykle og benytte kollektivtrafikken. 

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp (CO2) i Norge. Statens vegvesen skal bidra til å begrense klimagassutslipp og redusere miljøskadelige virkninger av transport. Les mer om vårt klimaarbeid.

Syklister i bytrafikk - illustrasjonsfoto
Syklister i bytrafikk. Foto: Knut Opeide