Norge har et mål om at sykkelandelen skal være åtte prosent av alle reiser. I byene skal andelen sykkelreiser utgjøre 20 prosent.

I Nasjonal transportplan (NTP) er det et mål at sykkelandelen i Norge skal øke til åtte prosent innen 2023. I de største byområdene skal sykkelandelen være på 20 prosent. I tillegg er målet at åtte av ti barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

Bedre tilrettelegging og økt trygghet for sykling er viktig for å påvirke reisevanene. En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange hvis forholdene legges bedre til rette.

Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan innebærer at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Statens vegvesen har et sektoransvar for sykkeltrafikk

Statens vegvesen utvikler ny kunnskap og er en pådriver for økt sykling overfor blant annet kommuner og fylkeskommuner.

Statens vegvesen har ansvar for regelverk og veinormaler for all offentlig vei, inkludert normaler for hvordan sykkelanlegg skal bygges. Vi tester ut ulike sykkeltiltak i en rekke byer for å få konkrete erfaringer med nye sykkelløsninger.

Forskningsprogrammet Bevegelse tar utgangspunkt i syklister og fotgjengeres forutsetninger og behov og gir ny kunnskap om metoder for drift og vedlikehold som kan føre til at flere sykler og går. 

Vegvesenet bygger og drifter sykkelanlegg langs riksveier, som utgjør ca. 10 prosent av det offentlige veinettet. Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveiene, som består av 48 prosent av veinettet.

Sykkelvei med fortau på Skøyen i Oslo
Sykkelvei med fortau på Skøyen i Oslo. ( Foto: Knut Opeide