En sykkelgate er en gate der syklister og bilister deler veibanen. Bilistene skal ta spesielt hensyn og tilpasse kjøremønsteret til syklistene.

I en sykkelgate prioriteres veiarealet for sykkel, samtidig som det er tillatt for bil. Syklister og bilister deler veibanen, men bilistene skal ta spesielt hensyn og tilpasse kjøreadferden til syklistene.

I dagens veinormal (N100 Veg- og gateutforming) er det mulig å etablere en sykkelgate som prioriterer veiarealet til sykkel, men der det ikke er tillatt for bil (unntatt for kjøring til eiendommer, varelevering og lignende).

Siden det oppleves som vanskelig å etablere sykkelgater der biltrafikk er forbudt, ønsker Statens vegvesen å teste ut en ny type sykkelgate med begrenset biltrafikk. Tiltaket innebærer å teste ut et soneskilt for sykkelgate med underskilt «Kjøring med motorvogn tillatt».

Egnet løsning i bygater

En sykkelgate er egnet i gater der det er lite biltrafikk, mange syklister, farten er lav (maks 30 km/t) og det er etablert fartsreduserende tiltak for bil som gjør det trygt å sykle i veibanen. Tiltaket egner seg særlig i områder der det er begrenset med arealer og vanskelig å få til en egen infrastruktur for syklister.

Målet er at syklistene skal oppleve det som trygt og sikkert i veibanen, og at de velger å sykle i veibanen i stedet for fortauet. For at det skal være et hensiktsmessig tiltak, må gata være en attraktiv sykkeltrasé som har eller potensialt vil få mange syklister.

Erfaringer med sykkelgate i Porsgrunn

Statens vegvesen har i samarbeid med Porsgrunn kommune testet ut sykkelgate med begrenset biltrafikk og nye soneskilt i deler av Storgata.

Skiltet har ingen trafikkregulerende betydning i dag, men synliggjør overfor trafikantene at veiarealet er prioritert for sykkel, samtidig som det er tillatt for andre kjørende. Forøvrig regulerer de generelle trafikkreglene og eventuelle andre skilt trafikken i gaten. Strekningen er er 1 km lang. Fartsgrensen er hovedsakelig 30 km/t.

Resultater fra pilotprosjektet:

  • Det var relativt små forskjeller i svarene mellom før- og etterundersøkelsen
  • Ubetydelige endringer i trafikantatferd
  • Storgata i Porsgrunn var i utgangspunktet en gate som fungerte bra for alle trafikantgrupper

Erfaringene med å teste ut sykkelgate med begrenset biltrafikk og sykkelsoneskilt i Porsgrunn viser at tiltaket har hatt liten effekt. Det betyr ikke at dette ikke kan være et godt tiltak, men at det er behov for å teste dette ut i gater med tydeligere utfordringer.

Les hele rapporten her

 

I en sykkelgate er det sykkelen som har prioritet. (Illustrasjon: Jon Opseth)
I en sykkelgate er det sykkelen som har prioritet. (Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen)

Det kan være vanskelig å etablere egen infrastruktur for sykkel i noen bygater. En sykkelgate kan gi god framkommelighet for syklister uten å måtte stenge gaten helt for biltrafikk. Målet er at syklistene skal oppleve det som trygt i gaten, slik at de her velger å sykle i veibanen i stedet for på fortauet. (Illustrasjon: Jon Opseth/Statens vegvesen)