Statens vegvesen utgir håndbøker på to nivåer: Nivå 1: Normaler og retningslinjer og Nivå 2: Veiledninger.

Normaler og retningslinjer er kravdokumenter og de viktigste håndbøkene i Statens vegvesens håndbokhierarki. Normaler er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens vegvesen og andre myndigheter. Retningslinjer gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren. Retningslinjene gjelder også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen. Fravik fra normaler skal fraviksbehandles. Mer om dette finner du under Vegnormalene .

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter normalene og retningslinjene. De inneholder utdypende fagstoff utover det som står i normalene og retningslinjene og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes.

Håndbøkene revideres på ulike tidspunkt. Noen tema kan være overlappende mellom håndbøkene, noe det kontinuerlig jobbes med å luke bort. Dersom det er divergens i innhold mellom normal/retningslinje og veiledning, er det alltid normalen/retningslinjen som gjelder. Dersom det er divergens mellom en normal og retningslinje er det normalen som gjelder. Dersom det er divergens mellom to normaler ber vi om at Tverrfaglig vegnormalgruppe kontaktes slik at det kan avklares hva som er gjeldende krav.

Vi har laget en oversikt over håndbøkene inndelt etter hovedtema (PDF).

Håndbøkene er tilgjengelige som pdf-filer.

For mer informasjon, .

Håndbøker